Bahrau ni, Cục Hải quan TP.HCM mboh hu 2 bruk tauk angan oh njauk labik ngak tabiak ngan song pandap nhập khẩu, tui kuhria bruk yau ni meda hu rilo jang di anak tal. Cục hải quan ban raya dok ba tabiak rilo jalan ngak piah pacang cakak song langyah bruk bleik saleik ni.

Yaok harei Hải quan ban raya langyah ka rilo janih pandap oh thau asar di nyu 

 

  2 bilan jiak di ni, Cục Hải quan ban raya HCM mboh hu 2 bruk bleik saleik tauk angan oh njauk labik ngak tabiak pandap nhập khẩu, bruk oh ka mbang halei mboh hu di  Cảng Cát Lái. Doanh nghiệp ngak suan lac  Công ty TNHH Cao Su Talalay Việt Nam song Công  ty TNHH Thịnh Hòa. Dalam nan, Công ty Cao Su Talalay Việt Nam blei tame pandap Trung Quốc lac patal ndih meng  cao su xốp, đệm cao su, bọc đệm yaom labaih 590 triệu đồng. Gah langiu thung  pandap vak made in China, min tong abih pandap di gah dalam vak  made in Việt Nam. Dok Công  ty TNHH Thịnh Hòa blei  lô pandap aow thun song capha Jean yaom jiak 1,2 tỷ đồng hu asar mai meng Trung Quốc, tong abih capha aow ni jeng vak lac ngak meng Việt Nam song Hàn Quốc. Urak ni, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 dok ngak harak gar piah khởi tố hình sự 2  bruk ni.

Bruk doanh nghiệp ngak suan njauk langyah tui hukum. Min, bruk duh hatai di abih lac  lac bruk bleik saleik ni dok pambak tal hatai jia di urang blei ngan song pandap di dom doanh nghiệp ngak mbang tapak tapaiy, siam mekre. Lingiu di nan, nyu dok ngak kan kandah tal song dom gah pandap pablei tabiak negar langiu di Việt Nam. Tui kuhria mboh di  mintri Công thương, tal abih bilan  9/2019 hu  154 bruk pacang caga gah pablei salih hu ba tabiak di 19 negar, bhum taneh  ngan song pandap pablei tabiak negar langiu  di Việt Nam.  Ong  Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp Hội May thêu đan  ban raya HCM ndom lac: " Urak ni, doanh nghiệp huac di abih lac ngak ja angan labik ngak pandap pablei tabiak negar langiu, bruk nan biak jhak. Kayua nyu gam tal angan je di gah pandap saong angan je di  doanh nghiệp Việt Nam. Meyah bruk nan rah tabiak ye negar blei pandap tame meda ba tabiak jalan pacang caga pablei salih lac biak kan, ngak khat lahik ka gah jhik menyim. Khol hulin hu panuac caong dom gah  chức năng khang hatai pacang cakak song langyah oh caik ka bruk ni rah tabiak"

Urak ni, yaok harei Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 langyah labaih 2 ribau  tờ khai hải quan pandap xuất nhập khẩu ngan song labaih  3 ribau  container xuất, nhập khẩu. Dalam nan, hu tal  60% pandap  hu blei tame meng Trung Quốc. Tui nan, bruk langyah  brei tapa samar pandap panda lac bruk biak glaih glar daok kateik tagok gah hải quan. Dalam tuk nan, dom adat hukum gam  tal chứng nhận labik ngak tabiak pandap oh ka catang, ngak kan kandah ka  hải quan dalam bruk pasang iek, langyah. Anak kan kandah ni, ong Phan Thế Thọ, Phó akaok Đội Thủ tục pandap  nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 caong lac: “ Dalam bruk pasiam pabak nghị định  ni anak tal njauk pachap doanh nghiệp vak ginup dom asar kadha  ka nhãn mác dahlau di tuk hu  thông quan pandap panda. Nghị định njauk klaak  asar kadha  tuk doanh nghiệp ba pandap tabiak drak pasa pablei hu pabak vak  nhãn phụ, bruk ni  hải quan oh pasang iek hu, urak ni dok dalam nghị định njauk vak cambaih laih jang piah hải quan pasang iek doanh nghiệp ngak suan bruk hagait ye langyah chip di  cửa khẩu."

Anak bruk bleik saleik tauk angan oh njauk labik ngak tabiak dak harei dak tagok ni,  Tổng Cục hải quan hu harak tacei pato hải quan dom pakat tagok bruk pasang iek, duah thau pandap meng halei mai,  cik vak angan pandap, pajeng ba suan hukum... Cục Hải quan ban raya Hồ Chí Minh jeng hu jalan ngak praong piah pacang pandap lậu, abih di nyu nan lac pacang tauk angan oh njauk labik ngak saong pajeng ba ba suan hukum. Dalam nan, pamong tal dom doanh nghiệp blei pandap meng Trung Quốc song dom doanh nghiệp blei dom linh kiện piah lắp ráp song pablei tapa dom negar ka  3 yau  Mỹ, Châu Âu... Dom pandap panda tagok bruk pasang iek duah thau lac kayau dán, kayau ván ép; radeih juak, radeik juak điện, takhaok klik, pandap điện tử song  linh kiện; điện gia dụng song linh kiện; phone tangin.

          Ong Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan ban raya .HCM brei thau: “Khol hulin pambuak bruk song dom jabat  chức năng dalam bruk pacang cakak chip. Khol hulin batabiak dom  quy định ngan saong  dom  doanh nghiệp hu kim ngạch xuất khẩu tagok biak samar di drak pasa ni  (lac darak pasar Trung Quốc ). Khol hulin pambuak bruk song gah karei  karei pasang iek nhà xưởng song duah tabiak makna kayua habar  pandap di doanh nghiệp tagok biak samar yau nan, meyah hu hagait medhi ye khol hulin peih bruk pasang iek tapak"

Pacang bruk bleik saleik tauk angan oh njauk labik ngak tabiak pandap song chuyển tải suan hukum oh lac bruk di dom jabat  chức năng bo brei hu mbaok di dom doanh nghiệp. Kayua doanh nghiệp bleik saleik meda ngak brei lahik hatai jia di urang blei pandap dalam taneh ia song ngak khat lahik trak ka dom gah ngak pandap pablei tabiak negar langiu di Việt Nam, abih di nyu nan lac ngak jhak tal thaot binguk, angan  je di doanh nghiệp Việt. Dalam tuk urak ni rilo doanh nghiệp dok kham merat padang thaot binguk, angan je, meyah doanh nghiệp nao cagar veik jalan patagok ni ye oh daok diuk hu song patagok khang kajap./.

Urang lang: Hanipha- 26/11

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân