Tui Phòng Cảnh sát PCCC saong duah, daong urang gaok bala Công an tỉnh Đồng Nai, kuhria meng akaok bilan hajan (lac meng bilan 5-2020) tal urak ini, dalam tỉnh hu 5 mbang pui khuah, yaom lac menuac sia oh njauk hagait min pui mbang ralai rilo drap ar di bhap bini, di doanh nghiệp (takik jang 3 mbang duk saong vaktu ini thun 2019).  Piah patagok bruk pacang khuah di puk palei, gam haong bruk pathau khan, bahrau ini dom urang công an mai ngak bruk di dom xã jeng hu pato pasram ka bruk PCCC pak di puk palei. Saong gah cảnh sát PCCC dom pakat, abih di nyu lac pakat huyện hu peih bruk pasram, patagok bruk pacang caga di dom labik daok di bhap bini.

Trung tá Lâm Văn Thanh, akaok kapul Cảnh sát PCCC saong duah, daong urang gaok bala Công an huyện Long Thành brei thau: “Kol dahlak bhian pambuak bruk haong dom gah di huyện, dom puk palei pathau khan brei bol bhap rahra thau, abih di nyu lac dom sang gam daok gam ngak mbang, pablei salih. Lingiu di nan, daok hu pathau khan, kakei dom sang hu bein, hu puh daok jaik jalan cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây oh am cuh hareik ban glai ban klo piah plaih sauk pui par tabiak pacang meta maong, mbuan ba tal bala ka radaih peih angaok jalan”.

Daok di huyện Vĩnh Cửu, meng akaok thun 2020 tal urak ini, Công an huyện hu peih 23 mbang pathau khan, brei thau ka adat hukum saong ilamu PCCC, duah, daong urang njauk bala ka jaik 2 rabau 3 ratuh menuac. Công an huyện Trảng Bom peih 47 tal pathau khan ka labaih 2 rabau urang; 45 tal pasram ka gah PCCC di puk palei, hu 1 rabau 1 ratuh menuac hu mbaok.

Gam haong bruk parilo jalan pathau khan, pato pasram, dom mbang khuah tukvak tapa hu takik, lac meng hu dom puk palei bhian pasang iek dom labik daok dalam bruk khik iek di drei (rilo meng lac labik mbiah saong sit dalam dom khu dân cư) piah pachreih ba, kakei pahadar, taong phạt dom labik, dom urang oh ngak njauk tui adat hukum pacang khuah padam khuah. Hu thau, Công an huyện Xuân Lộc tukvak tapa hu pasang iek 247 labik, tapa nan taong phạt 16 labik ngak suan gah pacang khuah padam khuah ngan saong yaom jien jaik 16 triệu đồng; saong daok tacei brei ngak pasiam veik dom bruk daok suan, daok kurang.

Tui Công an tỉnh Đồng Nai, dalam bilan hajan thun 2019 (lac meng bilan 5 tal bilan 10) hu 10 mbang khuah, meblah 30% dom mbang khuah dalam thun saong makna lac kayua điện. Kuhria meng bilan 5-2020 tal ini, dalam tỉnh jeng hu 5 mbang khuah, rilo meng lac kayua điện...

Bruk bahrau di abih lac di harei 10-5 khuah kho phế liệu di ong Phạm Tùng Hiếu daok di KP.Tân Cang, P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) blaoh khuah tapa 6 baoh sang daok jaik taphia. Atau Công ty TNHH Giáo dục & kinh tế AJEDICM (cơ sở baoh sang anit ranam Thiên Thần, P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) daok dalam khu dân cư jeng hu 2 mbang khuah dalam thun 2020.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, akaok jabat Cảnh sát PCCC saong duah, daong urang njauk bala Công an tỉnh brei thau: “Bhian di nyu, makna ba tal khuah, patuh di bilan hajan lac kayua pandap điện klak, kanduh gah lingiu nyu bruk, pacah mbuan njom ia ba tal chập điện. Min bruk njauk biai nan lac, rilo mbang khuah rah tabiak di tuk melam, tuk jala pandiak, lac tuk menuac sia daok padeih padei atau tabiak truh labik ngak bruk nan ye bruk langyah tuk camereip nyu suai damuai, pui nyu hu tukvak khuah jang”.

Bruk khuah, patuh dalam bilan hajan daok meda hu meng rilo makna karei di gauk min jhak di abih jeng lac jakala klaak saong kayua  takik caik hatai sangka tuk pandar điện. Yau bruk di harei 9-6, jakala kalaak tu điện di điện ia harei di sa baoh sang daok di ban sit Long Khánh min patuah oh khuah. Kayua yau nan ye, dalam dom mbang pasang iek meng akaok thun 2020 tal ini, jeng yau tapa taong yaom dom danak dak padang ngak, bruk pacang jakala klaak tuk halei jeng hu gah PCCC di tỉnh saong dom puk palei kakei brei ngak..

Kayua yau nan ye, anak tal, gah Cảnh sát PCCC saong duah, daong urang gaok bala tỉnh Đồng Nai meda patagok bruk pasang iek dom labik mbuan khuah, labik daok di bhap bini, sang glaong rilo tal, labik ngak kayau, labik pablei salih khí hóa lỏng... Saong brei langyah catang dom labik, dom menuac ngak suan, meda brei padeih ngak dom labik ngak suan khang./.

Urang lang: M.Phương - 4/10/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân