Urang hu pathau khan pacang patiah gam cambuai 

Harei ini, Việt Nam hu veik sa urang metai kayua ruak thận suai lavik saong gam ruak Covid-19, urang kumei ruak ka 426, umo thun ini 62, daok di  Hòa Vang, ban Đà Nẵng. Yau nan, mbiah tal urak ini, negar drei hu 7 urang metai kayua ruak trak saong njom Covid -19. Mentri Y tế brei thau daok hu dom ruak Covid-19 mbuan metai kayua umo taha saong rilo ruak trak dalam rup.

Tui Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, urang ruak L.Đ.N.,50 thun, daok di khu phố 3, phường Quang Vinh, ban Biên Hòa dut iek mboh dương tính haong virus SARS - CoV-2. Urang ni lac bác sĩ daok ngak bruk di khoa Ung bướu - sang iek ruak đa khoa Đồng Nai saong lac pasang di urang ruak ka 595. Anak bruk njom mbak sarau kadhau, meng harei ni (4/8), ban Biên Hòa kariek pambang dom labik pasram gym, spa, cakak mbuk, oh pataom gauk tapa 20 urang di labik hu rilo manuac.

Meng harei paguh 5/8, jabat chức năng Ban raya HCM brei taong phạt urang halei oh cuk pataih pacang pabah idung di labik công cộng. Ini lac sa dalam dom jalan ngak piah pacang caga njom mbak jit ruak Covid-19. Tui Sarak  176/2013, bhap bini oh cuk pataih pacang pabah idung njauk taong phạt meng 100.000 tal 300.000 đồng. Di puac bilan 3 thun 2020, Ban raya HCM saong rilo tỉnh ban dalam negar brei taong phạt urang halei oh cuk pataih pacang pabah idung di labik công cộng saong yaom phạt bhian mboh lac 200.000 đồng. Dalam labaih sa bilan peih ngak, Ban raya HCM taong phạt labaih 4.300 mbang ngan saong 870 triệu đồng.

Daok di tỉnh Thanh Hóa, harei ni 4/8, pacap bhap bini cuk pataih pacang pambah di labik hu rilo manuac  nao mai saong dom labik pataom rilo manuac. Daok dom labik brei pah ndih daok, langiu di ngak catang dom jalan pacang caga jit, njauk pambuak haong gah y tế pato tacei tuai damaui pathau khan tui adat. Thanh Hóa jeng hu pato tacei bhap bini ngak saong pandar phần mềm Bluezone piah duah mboh bruk mbuan njom dalam rahra.

Mban bangsa tỉnh Sóc Trăng saong Học viện bnagsa di Uỷ mban Bangsa birau peih tal pato pasram paglaong ilamu bangsa ka urang jakar, viên chức daok ngak bruk di bhum urang bangsa takik dalam tỉnh. Dalam sa adit, dom urang jakar hu bac dom kadha ka sarak, jalan ngak di Đảng ka bruk bangsa; dom bruk ka dom bangsa takik Viet Nam; hukum saong sarak di Karja ka bruk patagok kinh tế - xã hội bhum bangsa takik…Sóc Trăng urak ini hu labaih 5.000 urang jakar, công chức, viên chức là urang bangsa Khmer saong labaih 126.000 urang hội lac urang bangsa Khmer hu tame dom kapol chính trị - xã hội dalam tỉnh.

Kuhria tal dah page ni (4/8), hu labaih 18,4 triệu urang ruak COVID-19 di dunya, dalam nan hu labaih 696 ribau urang metai. Mỹ, Brazil saong Ấn Độ lac  3 negar hu dom urang njom glaong abih urak ni. Di Mỹ, jit daok pambak praong jang tuk halei karei, meng ban sit hu rilo manuac tal bhum palei hu takik bhap bini. Gah Y tế dunya WHO brei thau daok pasang iek dom asal di virus ba tal COVID-19. Sa kapul chuyên gia di Trung Quốc mada tame bruk roh duah dịch tễ học di ban Vũ Hán piah ngak cambaih laih asal njom mbak di dom urang ruak camriep.

Thủ tướng Úc Scott Morrison brei thau paok jien daong chip ka dom urang ngak njauk tui bruk pacang caga jit. Tui nan, bhap bini meda taduan hu jien daong 1.500 AUD, sumu jaik 25 triệu đồng dalam 2 adit eng drei daok karei. Pok Jien daong nan hu maong lac piah daong ka bhap bini tuk gaok kan kandah, gam patrun patakik bruk rilo menuac oh ngak tui bruk ba tabiak di karja piah tabiak gah langiu ngak bruk. Dahlau di nan, Victoria di Úc hu tabiak bruk samar drah kayua njom Covid-19 tagok samar dalam bhap bini, saong brei ngak catang dom jalan pa-atah di gauk.

Mintri Nội vụ Campuchia hu kakei bhap bini ka dom bruk pachot pagait tapa phone. Tui nan, dom jabat jaka ndom cambaih: tội phạm bhian pandar sap Khmer ieu tal phone di piah khan lac njauk thưởng di gilang pariak dalam palei, hadei nan ieu buh jien tame phone, ieu tal số bo khol nyu brei piah mek thưởng. Tuk urang ieu ye khol nyu meda suak jien dalam tài khoản điện thoại di urang daok ieu nan. Mintri Nội vụ Campuchia jeng ieu kakei bhap bini khan brei gauk gar thau ka bruk pachot pagait ni./.

Urang lang: Ái Nghiêm -Thu Thảo - 4/8  15:07:44

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân