Baha Phước Ân, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, ban Cần Thơ hu sa tal bac biak karei, hu mikva pak ini iew lac “ Tal bac zero đồng”. Tal bac kayua sa urang gru pato Toán peih pato meng dua thun ini mai, pato brei saoh oh mek jien dom mon bac ka anek saih sang kan kandah daok dalam phường. Kadha vak di Xuân Đào angaok harak mbao điện tử Cần Thơ.brei thau ka bruk ini:

 

  Urang peih “ Tal bac zero ndong” di baha Phước Ân lac anai gru Nguyễn Thị Kiều Vân, bac tamat khoa Toán học di Sang bac Ðại học Cần Thơ. Gru Vân brei thau: akaok thun 2019, mboh dom adei di phường Phú Thứ daok atah di sang bac, njauk juak radaih nao bac tapa dom jalan jua lange saong oh hu gom jalan truac hadah tuk melam, anai gru likau Ðại đức Thích Phước Tịnh, urang dang akok khik ramik baha Phước Ân brei nyim bilik sit dalam baha piah pato ka dom adei di harei padeih puac adit. Hu baha daong,  anai gru Vân peih tal pato, camereip hu labaih 10 adei tui bac.

Tukvak camereip, anai gru Vân pataom tame patao ka dom adei di biar harei adit. Labaih 2 bilan hadei, dom anek saih mai bac tagok tal 40 adei, meng tal bac 4 tal tal bac 11. Anai gru eiw ayut mai daong, rilo sinh viên bac sap Engris, Hóa, Lý jeng halan hatian  daong anai pato oh mek jien. Anai gru Kiều Vân daok jak ba dom urang ngak pahala daong brei tapuk siphau, ahar keo piah alin brei ka dom adei tarieng bac. Nao bac bui sambai yau nan ye tal tuk bac lac dom adei chreih chrai nao bac.

Sa-ai Nguyễn Thị Thủy daok di bhum An Hưng, phường Phú Thứ brei thau: hu dom cei gru, anai gru pato oh mek jien,  anek sa-ai saong dom anek saih kathaot karei hu lagaih piah bac veik dom kadha bac tapa, hu bac kadha birau. Sa-ai mboh sahanang hatai tuk anek bac labik ini kayua baha Phước Ân padang nội quy bilik bac cambiac laic, brei ka dom adei randap saong bruk nao bac da-a njauk tukvak, gandang pang tuk gru pato.

Meng bruk daong di dom urang ngak pahala, meng bilan 5 thun 2020, baha Phước Ân peih tal pato Tin học cơ bản, pato ka 20 anek saih sang danaok kan kandah di phường. Tal bac kayua gru Trang Minh Thiên, gru pato Tin học di Sang bac Trung học phổ thông Nguyễn Việt Dũng pato.

Ong Nguyễn Hữu Thưởng, Phaok akaok UB MT negar Viet Nam phường Phú Thứ brei thau: Karja phường ini abih hatai daong “Tal bac zero ndong” kayua ini lac labik daong ka anek saih hu pabak ilamu dom mon bac daok yếu, abih di nyu lac Toán, Anh văn saong Tin học cơ bản. Caong khin meng dom hagiat lagaih hu di baha jeng yau bruk daong abih hatai di dom urang ngak pahala, dom tal pato phụ đạo, daong ka anek saih bac hu siam jang./.

Urang lang: Aí Nghiêm - 6/7/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân