Bản lĩnh di gah ba akaok

 

Liên doanh Việt Nga- Vietsovpetro  lac công trình pambuak bruk dầu khí dua rajaei   Việt Nam- Liên Xô ( urak ini lac Liên bang Nga) saong lac liên doanh akaok meti di Việt Nam saong taneh ia lingiu. Dalam 36 thun ngak bruk, Liên doanh hu duah mek labaih 227 triệu tấn menyek, buh tame kadung jien karja 48 tỷ đô la Mỹ, rik daong praong tame bruk dak padang jeng ye khik caga chủ quyền tasik pulao di taneh ia.  Liên doanh lac bruk tự hào, lac biểu tượng glaong kheih di talei rohim dua taneh ia Việt – Nga. Urak ini, anak bruk kan kandah di kinh tế dunya saong Việt Nam,  Liên doanh daok kham meret yam tapa kan kandah, brei mboh angan saong libik dang di gah dầu khí Việt Nam. Kadha vak di Hồng Hải, urang vak di rayo sap ndom VN daok di ban raya HCM


          -Di jabat ngak bruk di Liên doanh Việt Nga- Vietsovpetro  105 Lê Lợi ban sit  Vũng Tàu, kol dahlak gaok saai Vũ Nam Cường, Phó Tổng Gíam đốc Liên doanh, saai khan lac: daok tame dom bilan puac thun, kapul urang ngak dunya di Liên doanh daok kham nduac tui tukvak piah ngak ginup 5 triệu tấn menyek njauk bruk ba tabiak. Kan kandah urak ini lac dom mỏ menyek daok duah mek di tukvak puac  saong trun takik sản lượng.  Dalam tuk nan yaom menyek tamo jeng daok di tanut trun dalam 50 đô la Mỹ sa tấn yau 2 thun dahlau, ndom tui urang nong lac “gam pala oh njauk, gam lihik yaom”. Ini lac kadha praong ngak jhak tal bruk cân đối jien padai di liên doanh. Yau nan njauk ngak habal?     

Băng : “Dalam tukvak urak ini, bruk khik tani tanat sản lượng duah mek  piah lien daonh tani tanat patagok lac bruk biak kan kandah. Piah langyah bruk ini, urak ini Liên doanh sa gah jhul khang bruk duah, pataom mek dom nguồn tài nguyên thiên nhiên, duah dom libik barau. Pandar alamu, công nghệ,  patak pataom jien, ngak bruk sáng kiến, sáng chế , pandar danakadak alamu công nghệ barau paglaong hệ số pataom mek menyek di dom mỏ urak ini daok mek menyek piah pataom mek tài nguyên thiên nhiên”.

 

    -Njauk yau nan, dalam tuk dua mỏ praong lac Bạch Hổ saong Rồng trun takik sản lượng hadei di labaih 36 thun brei ia tasau, dom mỏ barau ba tame mek menyek yau: Pagau patih, tapai patih … trữ lượng takik jang biak rilo duk saong dua mỏ dahlau nan, ye bruk pandar dom công nghệ barau dalam bruk duah mỏ barau, pataom mek abih menyek di dom mỏ daok mek lac jalan ngak căn cơ. Nan lac công nghệ thu nổ  địa chấn 3D/4C dalam gah địa vật lý; công nghệ khoan xoáy RSS dalam khoan ramik pasiam bingun; công nghệ  xử lý bingun menyek hu độ dauk ia glaong dalam gah pataom, duah mek menyek…taong abih dom khâu dalam bruk ngak di liên doanh jeng mek công nghệ alamu ngak đòn bẩy, piah duah tal dom vỉa meneyk drah samal abih ngan saong jien padai siam gheih abih. Saai Phan Thanh Liêm, Viện phó Viện roh duah alamu saong Thiết kế Liên doanh- jabat hu maong lac akaok sahneng ba tagok dom jalan ngak bruk di Liên doanh brei thau:  “ Bruk ngak di Viện urak ini lac pataom tame khik caga tiến độ ba mỏ barau Cá Tầm bo tui hợp đồng pandap Việt Xô meblah 55%  jien buh tame ngak bruk dalam thun 2018. Patui di nan lac padang bruk  duah pasang ka lô 09-1 saong dom bruk suai tukvak karei ka Việt Xô”.

 

       -Ý chí saong bruk sáng tạo alamu lac pren khang di kapul urang ngak dunya Liên doanh Việt Nga meng dom harei akaok mereip nao duah menyek di biển Đông tal tukvak duah njauk mạch menyek dalam tal patau móng saong mek dom tấn menyek akaok mereip. Nan lac kapul praong jaik 6500 urang jakar kĩ thuật saong công nhân ngak hu dom urang Việt Nam saong urang Nga daok hu mbaok labaih 50 công trình tasik. Dom urang nan hu yaok pluh thun jum pataom, jaik taphia gauk saong tuk halei jeng sahneng duah , salih barau kĩ thuật piah trun takik jien ngak, paglaong kein laba di bruk ngak. Saai Trần Văn Thường , Giám đốc Xí nghiệp khai thác Liên doanh Việt Nga- Vietsovpetro lac: “ Xí nghiệp khai thác adei saai rilo meng ngak di lingiu tasik. Abih adei sa-ai dalam xí nghiệp tuk halei jeng ngak siam bruk jao brei kayua kol dahlak lac libik anh hùng. Dalam xi nghiệp hu labaih 90 urang Nga. Kol dahlak saong urang Nga jum pataom, ngak siam bruk. Urang Nga pan njauk tui kỉ luật urang ngak saong bruk mbang ngui daok dang yaok harei. Kol dahlak saong urang Nga lac urang gam ngak bruk saong maong gauk yau adei saai.

 

-Yaom lac harei hadei ini darak pasal menyek dunya daok suy thoái; bruk duah menyek di Liên doanh oh daok mbuan lagaih yau dahlau saong tui jalan rami ramik veik tổ chức meda hu yaok rabau urang ngak padheih chế độ atau tinh giản biên chế ; Dom urang ngak dunya daok veik di Liên doanh jeng daok patui njauk saong truyền thống peih jalan, truyền thống ngak bruk sáng tạo di urang nao dahlau, kham merat duah nguồn tài nguyên thiên nhiên dalam tasik piah ba tame ngak, rik daong tame bruk dak padang saong khik caga chủ quyền negar di biển Đông, brei mboh bản lĩnh di jlaan ba akaok di gah dầu khí Việt Nam.

 

 

Thúy Linh

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân