Beir Quốc gia Bù Gia Mập lac libik glai tự nhiên praong abih tỉnh Bình Phước ngan saong taneh libik lõi jaik 26 rabau ha. Ngan saong bruk khik caga hệ sinh thái meng cao nguyên trun bhum taneran Nam bộ, khik dom janih athur, phun kayau quí hiếm, 16 thun tapa, urang jakar, mBan khik ramik beir quốc gia Bù Gia Mập kham merat yam tapa dom kan kandah, glaih glan ngak siam bruk hu jao brei. Da a mikva soang taong abih gauk pang kadha vak di urang vak di rayo sap ndom VN daok di Bình Phước brei thau ka dom bruk kham merat oh padheih nan:

 

Beir Quốc gia Bù Gia Mập lac 1 dalam 6 beir negar dalam taneh ia akaok meti pandar pandap SMART dalam bruk khik iek glai, tuk camereip ngak hu siam bruk. Beir daok dalam dom xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập saong xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, jaik tabhia negar Campuchia. Urak ini, beir hu mbaok khik caga di 15 gah, dalam nan hu 4 Đồn Biên phòng saong bhapbini bhum đệm ngan saong 300 sang bhapbini, patagok hu pren khang rilo gah dalam bruk khik iek glai. Tapa nan rik daong praong tame bruk ba brei bruk ngak, patagok jien mek tame ka urang bhapbini di libik bhum đệm ngan saong jien mek tame meng 24-30 triệu đồng/sa sang sa thun, trun bruk tame glai di bhapbini piah duah mbang. Ông Điểu Ma Giang, akaok Tổ khik caga glai bhapbini palei 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập lac: "Bhapbini kol dahlak mek dom sang kathoat, kan kandah piah nao khik caga glai. Hadei di tuk khik caga glai hu jien bayan ka alam môi trường glai ye mikva jeng trun takik naong trak gah kinh tế sang, rik daong patruh eik patrun kathoat biak rilo"

 

-16 thun tapa, lâm phần di beir quốc gia Bù Gia Mập maong ye oh daok hu bruk jah tak glai ngak puh, abih di nyu nann lac oh hu bruk khuah glai praong, tok rah tabiak dom mbang khuah ngan saong taneh sit ala 1hecta saong oh ngak jhak tal glai. Bruk duah mek kayua, cuh mek anek athur glai trun takik jang duk saong tuk oh ka padang Bein; dom bruk ngak suan dak thun dak takik nao. Ông Nguyễn Đại Phú, Giám đốc mBan khik ramik beir quốc gia Bù Gia Mập brei thau: " Dahlak njauk hatai di abih lac bruk pambuak gauk 3 dalam 1, njauk lac pambuak pagam 3 gah gam ngak sa bruk nan lac gah kiểm lâm, gah biên phòng saong bhapbini piah gam gauk khik caga glai. Nan lac mô hình ngak siam abih meng tuk padang tabiak tal urak ini. "

 

-Tabhia bruk khik caga saong patagok glai, tukvak tapa, bruk cứu hộ, khik ramik saong patagok sinh vật glai jeng hu iek praong. Yaom lac tal puac thun 2016, UB bhapbini tỉnh Bình Phước barau hu Quyết định  padang pasak cứu hộ, khik ramik saong patagok sinh vật, min bruk cứu hộ saong palao tame glai dom janih athur glai hu peih ngak meng dom thun 2010. Urak ini, hu jaik 150 drei athur glai di 15 janih karei di gauk hu taduan cứu hộ saong palao tame glai, dalam nan hu rilo janaih athur quý hiếm mbuan lahik abih. Urak ini, pasak daok raong cứu hộ 30 drei athur glai saong daok taduan mek iek glang dom janih athur glai kayua dom gah chức năng ba mai. Bruk njauk uan tabuan nan lac, daok dalam labik raong kreik min hu 3 cặp Vượn jhuk mbaok kanyik saong 1 cặp cu li caih anek.

 

-Meng dom rik daong siam mekre dalam bruk khik caga glai, khik caga athur glai, Mban khik ramik beir quốc gia Bù Gia Mập hu taduan mek harak meyaom di Thủ tướng rajaei, mintri ngak nong saong patagok palei pala, rilo harak meyaom, Cờ thi đua di UB bhapbini tỉnh. Thun 2018, Ban khik ramik beir quốc gia Bù Gia Mập lac libik akaok meti hu Hiệp hội dom beir Quốc gia libik khik ramik Việt Nam saong jabat lingiu rajaei ka khikramik  thiên nhiên pilih ruah lac mban khik ramik glai đặc dụng xuất sắc. Ông Nguyễn Đại Phú, Giám đốc mBan khik ramik glai quốc gia Bù Gia Mập lac: "Caong khin khik caga glai lac kol drei njauk padang hu libik đệm hu bhapbini jaik tabhia, padang ngak palei pala barau patagok. Kol dahlak meda hu đề án karei, ba tagok rajaei saong karja puk palei daong ka bhapbini paglaong raidiuk ye glai jeng hu khik caga khang kajap.

 

-Bruk hadah mbaok meta ka urang jakar, nhân viên libik ini lac njauk tukvak pahadar 16 thun harei padang tagok, akaok taneh ia hu alin Huân chương Lao động hạng 3 ka mBan khik ramik beir quốc gia Bù Gia Mập. Ini lac bruk pachreih ba drah samal piah patagok rilo jang bruk ngak hu dalam 16 thun tapa, patui jalan ngak siam dom bruk hu jao brei./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân