Cập nhật ngày: 7/8/2014

1. Gar jalan me-ik: Dom asar randaih hu dalam jalan me-ik yau: đài thận, bể thận, sang me-ik jeng mbuan laik tame niệu quản atau niệu đạo saong ngak brei gar. Tuk nan, hệ niệu đạo nyu ca-pat khang piah jhul asar randaih tabiak truh labik gar. Bruk nan nyu ngak brei pandik di thận yau pandik labik tian, kreih lapong rung saong tapen ka-ing, pandik di tapen ka-ing, mboh yau pandik tal kacang, pandik sit sit atau pandik khang. Bloh tal me-ik oh hu.  Meyah asar randaih hu mek tabiak chip, bruk pandik ini meda lahik nao. 

 

2. Nhiễm trùng

Asar randaih daok lavik harei dalam hệ niệu, labik vi trùng pataom gauk saong praong tagok, kayua yau nan ye nyu ba tal nhiễm trùng. Meyah nhiễm trùng hanjul, mboh kan me-ik, pandik kaing, dut ia me-ik mboh hu bạch cầu sa atau dua. Daok nhiễm trùng trak jang, urang ruak meda me-ik tabiak laneh, pandiak glaong.  

Meyah urang ruak hu asar randaih oh thau, piah tal tuk nhiễm trùng ye bruk iek ruak meda gaok ralo kan kandah.

 

3. Suy thận cấp saong mãn tính

Meyah dua baoh thận jeng gar yau gauk, urang ruak biak mbuan laik tame bruk oh hu sa tanjoh ia me-ik halei, meyah dui atah dalam dom harei meda ngak brei metai. Dalam tuk nhiễm trùng, kandong ia lavik harei meda ngak khut mô thận. Lahik jaik meteh dom đơn vị thận, urang jeng daok diuk hu, min meyah lahik tal 75%, ye mboh suy thận. Tuk nan, urang ruak abih rilo jien padai piah khik sinh mạng yau chạy thận nhân tạo atau ghép thận.

 

4. Pacah thận

Pacah thận rah tabiak tuk thận kandong ia rilo, vách thận lipih. Min, ini lac bruk biak takik mboh.

Panuac kakei siam di abih brei ka urang ruak sỏi thận jeng lac bruk nao iek ruak, samar thau lac ruak piah iek ruak. Piah klah njauk biến chứng suy thận ye bruk iek ruak aval, drah samar, thit klaoh saong abih di nyu nan lac phục hồi chức năng thận lac bruk biak praong. Tuk iek ruak brei caik hatai tal bruk nyaik njauk sỏi thận veik kayua yaok mbang ruak veik nyu ngak brei suy thận mbuan tagok glaong./. 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân