Meng harei 2 tal harei 4/12, Nyaom raya pakat negar dom bangsa takik Việt Nam mbang ka 2 peih tabiak di Hà Nội ngan haong kadha “ala hala dok hadah hadai di Đảng, dom bangsa samu gauk, jumpataom, iek praong gauk, daong gauk, patagok dom kein lagaih gam cak rok patagok haong taneh ia”. Rilo urang hu mbaok di nyaom roya brei thau, ni lac labik piah ka dom urang hu taom gaok gauk, hu ndom biai nao mai, paglaong bruk jum pataom di 54 bangsa adei saai. Song daok hu panuac caong lac hadei di nyaom roya, Đảng saong kanja daok hu dom sarak siam lagaih jang piah daong ka urang bangsa takik cak rok patagok kinh tế, salih  pajaih phun pala, athur raong ka lagaih, daong ka bhap bini bangsa takik hu  raidiuk siam makre jang.

Danak dak  Tết jum pataom  thun  2021 di Liên đoàn Lao động ban raya HCM tui kuhria hu peih ngak  ka  4.000 boh sang kan kandah, oh hu jien mai palei mbang Tết. Pandap brei kayaok boh sang hu 1 triệu đồng jien mbaok  song pandap  yaom 500 rabau đồng: dom anek di urang ngak hu  lì xì 100 ribau đồng. LĐLĐ TPHCM hu panuac ieu  doanh nghiệp dong   35.000 harak radaih brei saoh  ka urang ngak nao palei mbang Tết.

Anak bruk njom mbak sarau kadhau di jit ruak Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận hu panuac ieu dom pakat, dom gah, kapul nyaom, bhum palei brei thau cambaih bruk pacang jit di tanut caga glaong di abih, ngak tui 5 kadha “pacang cakak -  duah mboh – brei daok karei – pacang veik – padam jit”; oh caik rahtabiak bruk njom mbak dalam labik daok karei saong di rahra. Ninh Thuận khik veik tani tanat, patagok dom bruk ngak di dom kapul eng khik ramik pacang caga jit Covid-19 di rahra, pasang iek saong pathau khan pacang caga jit; ngak catang dom adat pacang caga jit di dom labik pataom rilo manuac, abih di nyu nan lac di dom rija, roya dalam tỉnh.

Di mbng nyaom ka 19 HĐND ban sit Cần Thơ mbang  IX, tuk vak 2016 – 2021, UBND ban sit brei thau, tuk vak tapa, Cần Thơ hu ngak siam bruk bayar, dong ka dom nyaom urang njauk kan kandah  di jit  Covid-19 tui sarak  ka  42  di rajaei  song sarak  15 di Thủ tướng rajaei. Tal urak ni hu ngak salah abih bruk bayar ka dom nyaom urang  5, 6, 7 song ngak salah bruk padang angan, phun jien dong ka dom nyaom urang  1, 2, 3, 4. Bruk suai damuai bayar jien dong ka dom urang dok veik, UBND ban  Cần Thơ hu tacei patao khang  piah ngak salah bloh di harei  15/12.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh hu pathau khan ka 2 urang hu taom gaok jaik haong urang ruak Covid-19 ka 1.349. Nan lac Đỗ Thị K. T. (19 thun, daok di huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tin học ban raya HCM). Harei 26/11, T. nao bac di pasak sap Anh SAS, tal harei 3/12 ndik radaih jamriak mai sang di Châu Thành, Tây Ninh), tal bier harei nan hu labik y tế ba nao daok karei di sang iek ruak đa khoa tỉnh Tây Ninh dut iek mbang ka 1 mboh âm tính. Urang ka dua lac Phạm H. T. (21 thun, daok di huyện Gò Dầu, Tây Ninh), bac gam saong urang ruak ka 1.349 jeng hu ba nao daok karei, daok cang bruk dut iek mbang ka 1.

Gah Y tế dunya  (WHO) dok pasang iek prein peih ngak chứng nhận điện tử ka dom urang klauk Covid-19, yaom lac oh pachreih dom negar brei “hộ chiếu miễn dịch” ngan song dom urang ruak hu pasiam veik. Tui  Reuters, WHO dok pasang iek  tui jalan ngak kapul nyaom ni dok patagok di Estonia. Dalam bilan 10, WHO song Estonia peih ngak iek danak dak  brei  chứng nhận số ka bruk klauk jru song  “thẻ vàng thông minh” piah meda pasang iek dữ liệu ka pren yava , jang yau jhul pakhang bruk klah rabha vắc xin COVAX di dom negar dok patagok.

Harei 4/12, jabat pasang iek saong pacang caga jit ruak Hàn Quốc brei thau 600 urang dalam abih tih 629 urang njom bahrau, hu brei thau lac meng asal ruak dalam negar. Jaik 80% dalam dom urang nan hu daok di labik rilo manuac di Seoul. Yau nan, abih tih urang njom Covid-19 di negar ni lac 36.332 urang, dalam nan hu 536 urang metai. Thủ tướng Chung Sye- Kyun brei thau: rajei meda kuhria kuhria iek njauk patagok dom bruk paatah di gauk halei oh saong ba tabiak bruk nan di harei 6/12 tal.

Karja Tổng thống Mỹ Donald Trump hu tabiak bruk oh brei blei tame bingu song dom pandap meng bingu di kapul  ngak tabiak song padang ngak Tân Cương, ngan song panuac lac kapul ni pandar  urang ngak kateik greik . Ni lac sa dalam dom urang ngak tabiak bingu prong abih di Trung Quốc. Dalam sa bruk ngak karei, Hạ viện Mỹ brei tapa hukum brei adat  pacang cakak dom công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu angaok drak pasa chứng khoán Mỹ, meyah oh pabak hu dom tanut. Danak dak Hukum ni hu Thượng viện Mỹ brei tapa blaoh./.

Urang lang: Thu Thảo -H.Pha  4/12/2020 16:59:47

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân