1# Bair harei kabroi (12/7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng saong kapul urang jakar pakat glaong Việt Nam mai tal mblang kapal haok Nội Bài, tamat dalam siam mekre mbang ravang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tuai panuda daa di karja Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma). Mbang ravang yau sa bruk sajarah,  ngak brei siam jang talei pambuak taong abih bruk di Việt Nam saong Hoa Kỳ. Dalam tukvak ravang saong ngak bruk di Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hu 23 bruk ngak ngan saong rilo asal kadha siam mekre. Di ban ine Washington D.C (Oa-sinh-tơn D.C), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hu ginum biai saong Tổng thống Barack Obama; taduan raok Lambaok Thương mại Michael Froman. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hu ginum biai saong dom học giả, urang roh duah, urang ngoại giao Hoa Kỳ ka talei pambuak bruk Viet Nam – Hoa Kỳ dalam tukvak patagok barau. Di ban New York (Niu Yoóc), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hu taom gaok Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon (Ban Ki-mun)…Tapa mbang ravang, dua gah hu brei tabiak harak pathau khan ka jalan pamaong tal talei pambuak bruk Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

2/ Phaok Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc barau payua harak pok meyaom gah chức năng samar duah mboh, cap hu dua urang pametai 6 menuac di xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Harak vak lac: lambaok ka ban tacei pato pacang cakak tội phạm di rajaei, dahkal pok meyaom bruk naih gheih di dom đồng chí. Jayak ini rik daong biak praong dalam bruk kham merat pacang cakak tội phạm, ba mai rai diuk sron mbon ka bhap bini. Pandar mintri công an , tỉnh ủy, UB bhap bini tỉnh Bình Phước patui tacei pato dom kapul nghiệp vụ pasang iek ngak brei cambaih laih vụ án saong samar ba dua urang nan tabiak xét xử njauk tui hukum. Tadhau yuh dom đồng chí hu ngak siam bruk bo Đảng, karja saong bhap bini jao brei.

 

3# Melam kabroi (12/7), mbang pakacah “Giai điệu tuổi hồng” pakat negar mbang yaka XI thun 2015 hu peih tabiak di ban Đà Nẵng. Ngan saong kadha “ anek saih siam mekre, bac mekru naih joi, pasram siam, mbang pakacah ini hu mbaok di 25 kapul di dom tinh , ban mai pakacah labaih 150 kadha. Dalam 5 harei meng 12/7 tal 16/7, dom thí sinh pakacah dom kadha daoh kapul nyom, daoh dua urang saong daoh sa drei. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó akaok Sở pato mekru ban sit Đà Nẵng, Phó mBan thường trực peih bruk pakacah brei thau: mbang pakacah ini daong dom adei pataom gaok siam mekre dalam sang bac. Tapa pataom doah tamia ini, dom adei pachreih veik hatai, nang khieu tham my saong dom adei hu daiuk dalam mblang ilimo, hu taom gaok duah thau dom bhum taneh, dom trai nghiem siam mekre. Meng di nan pachreih tam hon saong nhan cach.

 

4/ Dalam dom bruk ngak di Festival tasik Nha Trang 2015, harei kabroi, UB bhap bini ban sit Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hu peih mbang palao kaya ikan tasik piah pabak kaya ikan labik pulao Đầm Bấy, vịnh Nha Trang. Dom urang đoàn dam dara mai meng thành đoàn Nha tRang saong dom urang jakar ciên chức di ban sit Nha Trang hu palao labaih 14.500 drei pajaih dom janih yau: hadang sú, baoh bau hương, hadang hùm, dom janih ikan… trun bhum tasik. Ong Trương Kinh, akaok ban khik iek vịnh Nha Trang brei thau: Palao ikan pajaih jeng lac pabak kaya ikan, ngak brei bhap bini jeng yau tuai mboh hu yaom glaong môi trường di vịnh Nha Trang, halan hatian khik caga dom yaom glaong nan. Yaok thun, dom mbang Festival tasik jeng hu peih bruk ngak ini, piah pathau khan dom yaom glaong vịnh Nha Trang. Livik livik nao, dom bruk ngak Festival tasik ndung bak tasik pulao ralo jang.

 

5Thành ủy, Ủy ban bhapbini ban sit Cần Thơ barau hu var ngak bruk saong gah Isarel ka jalan pambuak bruk dom gah kinh tế, kỹ thuật công nghệ glaong, pato megru, du lịch saong năng lượng. Langiu nan, Cần Thơ caong khin gah pambuak bruk daong  ba pandar bruk pruh ia kanjaoh piah hu meng 70 – 80% kein laba di bruk pandar ia dalam ngak nong.

 

6/  Tỉnh Vĩnh Long daok pataom pren yava  tame piah langyah bruk sang daok brei ka urang hu buh pren yava ka cách mạng daok gaok kan kandah ka sang daok dalam tỉnh, kham merat tal puac thun 2015, ngak salah saong pasiam veik 2.834 baoh sang ngan saong yaom jien labaih 70 tỷ đồng.

  

7# Dalam 5 thun tapa,  kadung jien daong pren Tài năng An Giang hu daong ka labaih 430 menuac urang ngan saong abih tih jien jaik 600 triệu đồng. Tukvak tapa, mban khik ramik daok jhul khang pambak praong menuac urang hu tadun mek kadung tai tro jang ye tri tue piah Quy ngak bruk dak harei dak kein laba, rik daong rilo jang di bruk ngak xa hoi, duah mboh rilo jang dom tai nang piah hu bruk daong, pachreih ba samal.

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Melam kabroi, ribuk Chan-Hom nyu yếu nao hadei di tuk nyu biak khang di labik takai tasik gah timur TQ. Min, dom urang ngak praong TQ jeng daok khik cảnh báo ngan saong ribuk Chan-Hom. Tui Tân Hoa xã, hadei di tuk tuh tame tỉnh Chiết Giang meng harei 11/7, ribuk Chan-Hom ngak brei hajan khang. Ia jan duk hu di tỉnh chiết giang meng harei11/7 tal harei 12/7 nan lac 77 ml, di ban Ninh Ba lac 217 milimet saong abih di nyu nan lac di ban Dư Diêu lac 322 milimet.

 

 9# Karja Thái Lan barau brei labaih 100 urang ngak oh njauk adat hukum nao veik Trung Quốc. Bruk ngak ini di rajaei Băng Cốc hu brei thau lac njauk saong Harak pambuak bruk di dua taneh ia saong hukum di di dunya ka pacang caga tội phạm saong pablei menuac.

  

10/ Irac saong gilang pariak dunya harei kabroi hu mboh tangin tame sa thỏa thuận mesraiy jien yaom 350 triệu đo la piah pasiam veik dom ban sit barau meblah veik hu meng kol IS. Tui akaok mintri jien padai Irac Dê-ba-ri, thỏa thuận ini brei mboh bruk daong ba akaok meti di dunya piah padang veik dom labik njauk mesruh metak palai pajoa./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân