Njauk jru mek paracetamol mbuan ba tal ruak gan

2 nyom jru bhian randap di abih hu pablei di dom tiem jru oh cang hu harak di bac sĩ lac paracetamol saong nyom jru pacang viêm oh hu steroid.

Ngan saong paracetamol, yaom lac jru biak siam tuk pandar njauk, min jeng mbuan njauk jru mek meyah menyum rilo.

Njauk jru mek paracetamol mbuan ba tal ruak gan, meyah trak njauk pagam gan, atau metai. Pak di Canada, Mỹ saong rilo taneh ia patagok, menyum rilo acetaminophen lac makna dang akaok ba tal suy gan cấp. Tui kuhria yaok thun di Canada hu 4.500 urang tame sang iek ruak kayua menyum rilo paracetamol. Kayua lac menyum rilo jang hasit ye ba tal njauk jru mek.

Hu thau, mbang menyum rilo abih di urang praong saong uraniah mengaok 12 thun lac oh tapa 4g dalam 24 maong (samu 8 asar jru paracetamol 500mg), yaok mbang tok brei menyum meng 1 tal 2 asar, saong yaok mbang menyum atah di gauk meng 4-6 maong. Ngan saong uranaih, brei menyum takik jang saong brei kuhria tui teik trak. Yau nan, njauk jru mek mbuan rah tabiak tuk:

Menyum rilo jang dom jru brei menyum dalam 24 maong

Menyum mbang hadei di nan aval jang, oh ka tal 4-6 maong.

Menyum rilo jang dom jru brei menyum yaok mbang. Pagap yau: 3-4 asar paracetamol 500mg dalam 1 mabng

Menyum gam gam, lavik jang tukvak hu kakei

Pandar 1 mbang haong gauk rilo janih jru jeng hu paracetamol bo oh thau. Pagap yau: jru trun pandik talang talaih pagam haong jru cảm cúm (lac jru hu paracetamol)

Di uraniah, jru mek paracetamol mbuan njauk tuk amaik ame khin brei anek trun pandiak samar, pabak mbang menyum tuk mboh uraniah taglaoh ta-ok; oh pandar njauk pandap mek jru ia ba tal mek rilo jru jang, abih di nyu lac jru ia hu nồng độ hoạt chất glaong jang nan ye menyum rilo jang kayua duk oh njauk... 

Duk saong paracetamol, dom jru kháng viêm oh hu steroid (ieu katut lac NSAIDs) hu tác dụng phụ rilo jang saong dom tác dụng phụ trak damak bhian rah tabiak tuk pandar rilo jru jang dalam tukvak suai lavik yau ye: patagok bruk mbuan var drei jan, nhồi máu cơ tim, suy tim atau metai, abih di nyu lac urang hu ruak tim mạch, urang taha praong thun, meda ba tal ruak thận chip, abih di nyu lac uraniah.

Bruk eng drei pandar jru trun pandik, trun pandiak bo oh nao iek ruak meda ba tal bruk klaak tapa dom ruak njauk iek ruak aval (Pagap yau: pandik akaok, pandiak meda lac 1 dalam dom kadha brei thau dahlau ka ruak viêm màng não). Bhap bini jeng jhui pandar veik đơn thuốc klaak bo oh nao tái khám.

Piah plaih njauk tai biến, plaih njauk jru mek tuk pandar jru, bhap bini njauk tangi sua bác sĩ, dược sĩ dahlau di tuk pandar sa janih jru patrun pandik, patrun pandiak halei pak di sang./.

Urang lang: M. Phương – 10/09

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân