T’cooh Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên lâng Môi trường tỉnh Quảng Nam t’mêê xay moon, Đề án k’đập p’loọng mỏ vàng Bồng Miêu âng đơn vị pa choom đoọng bhrợ lâng âi bơơn Hội đồng ch’mêêt ha lỵ lêy k’rong bhrợ pa liêm xang 3 chu pay boop p’rá chroi đoọng, mơ zên k’đâp p’loọng mỏ coh đề án năc lâh 19 tỷ đồng. Coh đêêc, đươi dua đợ zên ký quỹ bhrợ bhr’lậ, bhrợ pa dưr môi trường âng Công ty  trách nhiệm Bhrợ têng vàng Bồng Miêu âi đoọng đhị Kho bạc Nhà nươc chr’hoong Phú Ninh năc lâh 6,46 tỷ đồng lâng tơợ zên âng tỉnh (ting Khoản 3, Điều 46, Nghị định số 158/2016/NĐ_CP âng Chính phủ) lâh 12,6 tỷ đồng.

L’lăm đêêc, xơợng bhrợ cơnh k’đươi moon âng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Bộ Tài nguyên lâng Môi trường âi ơơi đoọng Kế hoạch xay bhrợ bh’rợ xa nay k’đâp p’loọng mỏ vàng lâng pazao ooy Tổng cục Địa chất lâng khoáng sản Việt Nam k’đhơợng xay bhrợ. Bơơn n’năl, đề án đớc đoọng zên đhêy bhrợ têng mỏ vàng Bồng Miêu năc ơy vêy ta prá xay xang coh pr’họp g’luh 13 HĐND tỉnh (khoá IX) ha bu t’ngay 29/11 bêl đêêc ahay./.

Cần hơn 19 tỷ đồng để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam vừa xác nhận, Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu do đơn vị tư vấn lập và đã được Hội đồng thẩm định xem xét tiếp thu hoàn chỉnh sau 3 lần lấy ý kiến góp ý, mức kinh phí đóng cửa mỏ trong đề án là hơn 19 tỷ đồng. Trong đó sử dụng nguồn từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã nộp tại Kho bạc Nhà nước H. Phú Ninh là hơn 6,46 tỷ đồng và từ ngân sách tỉnh (theo Khoản 3, Điều 46, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ) hơn 12,6 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Bộ TN-MT đã phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ và giao Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện. Được biết, đề án bố trí kinh phí để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (khóa IX) chiều 29-11 vừa qua.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn