Ra diu 5/12, đhị chr’hoong Nông Sơn, c’bhuh 9 chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam bhrợ k’rong pa zêng bh’rợ thi đua n’đăh bh’rợ văn hóa – thể thao – Du lịch thông tin lâng truyền thông c’moo 2019, xay bhrợ bh’rợ c’moo 2020.

C’moo 2019 năc c’moo tr’nơơp 9/9 chr’hoong da ding ca coong: Nông Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam pa zum ooy Trung tâm Văn hóa – Thể thao lâng Đài Truyền thanh – Truyền hình tu cơnh đêêc bh’rợ pa zum bhrợ xơợng bhrợ bh’rợ dzợ lum bâc zr’năh k’đhap.

Coh c’moo đâu, Trung tâm Văn hóa – Thể thao lâng Truyền thanh – Truyền hình apêê chr’hoong âi bơơn bhrợ têng 30 g’luh xay truih lưu động lâh 10.000 mét vuông pa nô xay truih, băng rôn zâp râu; bhrợ têng lâh 60 bh’rợ xa nay văn hóa nghệ thuật bhrợ têng đoọng ha vel bhươl; pa zum lâng apêê apêê phòng ban crêê tươc coh apêê chr’hoong bhrợ têng apêê hội thi, bhrợ têng văn hóa – văn nghệ đha lum apêê bh’rợ, t’ngay bhiệc bhan ga măc coh vel đong./.

Cụm 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổng kết thi đua lĩnh vực VH-TT&DL - thông tin và truyền thông

Sáng 5/12, tại huyện Nông Sơn, cụm thi đua 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác thi đua lĩnh vực Văn hóa- Thể thao -Du lịch thông tin và truyền thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019 là năm đầu tiên 9/9 huyện miền núi: Nông Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My,  Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình nên việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

Trong năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện đã tổ chức được 30 đợt tuyên truyền lưu động, hơn 10.000m2 pa nô tuyên tuyền, băng rôn các loại; tổ chức hơn 60 chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ cơ sở; phối hợp với các phòng ban liên quan ở các huyện tổ chức các hội thi, hoạt động văn hóa - văn nghệ nhân các sự kiện, ngày lễ lớn ở địa phương./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn