Đha lum hơnh deh 90 c’moo T’ngay truyền thống ngành Tuyên giáo ( 1/8/1930- 1/8/2020), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài P’rá Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vêy bha ar xră cơnh lâng pr’đơc “Bh’rợ tuyên giáo choom pa chăp tươc pa dưr cr’noọ dal loom pr’chăp, văn hóa lâng loom đhộ âng acoon ma nưih.

Bh’rợ tuyên giáo năc muy hun chr’năp bhrợ pa dưr coh pa zêng c’bhuh bh’rợ âng Đảng Cộng sản Việt Nam, n’jưah k’đhơợng nhâm apêê cr’đhơợng xa nay, n’jưah bhriêl g’lăng, pa dưr chủ nghĩa Mác- Lê-nin, cr’noọ pa chăp Hồ Chí Minh; xay truih, chroi đoọng bhrợ pa ghit c’lâng  xa nay âng Đảng, chính sách pháp luật âng Nhà nước, p’too moon bh’rợ cách mạng âng zâp lang đha nuôr; chroi đoọng bhrợ crêê cơnh g’luh gung dưr trông dâc acoon ma nưih, bhrợ pa dưr lâng zư lêy K’tiêc k’ruung Việt Nam xã hội chủ nghĩa 90 c’moo ha nua.

Ha luh thế kỷ l’lăm, bêl k’tiêc k’ruung dzợ ăt đhị râu đơợ đươn âng a râp Pháp lâng c’bhuh clai đhân, ma nưih đha đhâm chăp kiêng k’tiêc k’ruung Nguyễn Tất Thành âi tơợ ch’nang Sài Gòn dưr lươt chơơc lêy c’lâng trông k’tiêc k’ruung. Coh Pháp, cơnh lâng dh’nơc Nguyễn Ái Quốc, c’moo 1919, A đoo đh’rưah lâng Phan Châu Trịnh lâng Phan Văn Trường pa gơi “ Yêu sách âng đha nuôr An Nam” tươc Hội nghị Véc-xây; Ađoo năc lum lâng đơp “ Sơ thảo g’luh tr’nơơp Luận cương apêê xa nay acoon ma nưih lâng xa nay k’tiêc k’ruung crêê ta đơợ đươn âng V.I.Lê-nin; c’moo 1920, A đoo xră “ ta la bha ar xay moon pa căh chế độ  thực dân Pháp”; đoọng phiếu tán thành Quốc tế thứ 3, năc đoo Quốc tế Cộng sản, dưr vaih muy coh bâc  ngai bhrợ t’vaih Đảng Cộng sản Pháp lâng ma nưih cộng sản Việt Nam tr’nơơp.

Tơợ Pháp, A đoo âi tước bâc châu lục, bâc k’tiêc k’ruung, pa bhlâng năc k’tiêc k’ruung âng Lê-nin, âng Cách mạng C’xêê 10 Nga. C’moo 1925, đhị Quảng Châu ( Trung Quốc ), Ma nưih bhrợ t’vaih “ Hội Việt Nam cách mạng đha đhâm c’mâr”. Hâ noo ha pruôt c’moo 1930, đhị bán đảo Cửu Long ( Hương Cảng), A đoo k’dhơợng bhrợ hội nghị pa zum apêê đảng chính trị ting c’lâng xa nay Mác-xit coh Việt Nam dưr vaih Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơnh lâng “ Chánh cương vắn tắt”, “ Sách lược vắn tắt”, “ Điều lệ vắn tắt” âng Đảng âng Đoo xră bhrợ, cơnh xang tơợ đêêc bêl đêêc, Đảng hêê moon ghit “ bhrợ tư sản dân quyền cách mạng lâng thổ địa cách mạng đoọng lươt tươc xã hội cộng sản”.

Năc đhêêng xang 6 c’xêê xang bêl Đảng dưr vaih, đha lum t’ngay Quốc tế bhrông “ 1/8/1930), Ban P’too moon lâng Xay truih âng Đảng xră pa gluh bha ar  “ T’ngay Quốc tế bhrông 1/8” xay moon chiến tranh đế quốc, t’đang moon giai cấp công nhân lâng apêê đha nuôr coh xã hội gung dưr zêl chủ nghĩa đế quốc, zêl râu đơợ đươn, xay moon zêl chiến tranh xâm lược, zư lêy yêm têêm, zư lêy Liên bang Xô Viết.

T’ngay 1/8 grơơ nhool n’năc, đợ n’nâu  a hay, bơơn Đảng hêê quyết định năc t’ngay truyền thống âng ngành Tuyên giáo. C’bhuh bhrợ bh’rợ xay truih, p’too moon âi đh’rưah lâng Đảng, pa zên đha nuôr pay loom pr’chăp pa zum lâng bâc bh’rợ, apêê c’bhuh đoọng gung dưr bhrợ cách mạng, zêl đế quốc, phong  kiến, k’đươi dân chủ, đha nuôr vêy quyền ma mông, p’têêt lâng độc lập k’tiêc k’ruung lâng chủ nghĩa xã hội; pa zum gung dưr chính trị cr’noọ pr’chăp lâng gung dưr quân sự, gung dưr ngoại giao…

Bâc chiến sĩ xay truih, p’too moon âng Đảng âi căh xay moon zr’năh xr’dô, ga bọ đha nuôr, ga bọ bh’rợ, grơơ  loom gung dưr, đơơng âng c’lâng xa nay âng Đảng tươc đha nuôr công – nông – trí thức, băt pa  ang coh apêê đoo râu mâng loom ooy c’lâng xa nay cộng sản, ooy râu liêm choom t’ngay ra diu âng Đảng, âng k’tiêc k’ruung. Căh năl mơ chiến sĩ xay truih, p’too moon âng Đảng âi chêêt bil đhị cr’chăl bhrơợng âng cách mạng 19301931, bhrơợng bhlâng năc Xô Viết Nghệ Tĩnh; Coh  Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940; đhị râu dưr k’rơ âng Cách mạng c’xêê T’cool 1945; xơợng đươi râu t’đang moon prang k’tiêc k’ruung zêl pruh a rập âng Ava Hồ; l’lăm bêl ta la cờ Quyết chiến quyết thắng t’păr đhị mặt trận Điện Biên  Phủ; coh apêê t’ngay chính quyền clai đhân Ngô Đình Diệm glụ máy  têch prang miền Nam…

Bâc cán bộ xay truih, p’too moon âng Đảng âi dh’rưah lâng đồng chí, đha nuôr  pa xăr râu chêêt bil dưr vaih râu ma mông k’rơ; pa xăr đong tù đế quốc thực dân dân  grô proọng dưr vaih trường học chủ nghĩa cộng sản; pay đong máy, hầm mỏ, ruộng tông, vel bhươl… đoọng pa đhep loom zay bhrợ têng lâng gung dưr grơơ nhool, đhị ăt pa zum a ham n’hang, ma mông k’rơ bhlưa Đảng lâng đha nuôr.

Pa dưr truyền thống grơơ nhool n’năc, coh g’luh zêl pruh a râp Mỹ, trông dâc k’tiêc, đợ apêê bhrợ bh’rợ tuyên giáo ta luôn ga bọ ghit râu ooy k’đhơợng xay âng Đảng, z’lâh râu zr’năh k’đhap, xay truih bh’rợ xợợng bhrợ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 ( khóa II) cơnh lâng pr’đơc “ Đề cương cach mạng miền Nam”, chroi đoọng bhrợ pa dưr đh’rông oih gung dưr, dưr vaih bh’rợ “ Đồng khởi”, “ Diệt ác, phá kìm”, pa hư  zr’lụ zêl pruh, bhrợ pa dưr bh’rợ “ Thi đua Ấp Bắc lêệng a rập t’vaih bh’nơơn”, “ Ga bọ hoọng a rập  đoọng zêl pruh”, thi đua dưr vaih năc Dũng sĩ lêệng a râp Mỹ, lêệng ngụy…

Lịch sử acoon ma nưih heê, k’tiêc k’ruung hêê lâng âng Đảng căh mơ choom ha vil râu chroi đoọng chr’năp âng c’bhuh tuyên giáo coh apêê chiến trường, dhị đô thị, vel đong,chroi đoọng bhrợ t’vaih đợ g’luh zêl pruh grơơ nhool chr’va tân đôr coh chiến trường miền Nam cơnh Bình Giã, Ấp Bắc, Núi Thành, g’luh zêl pruh lâng gung dưr ha pruôt Mậu Thân 1968, c’lâng 9- Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị….

Coh hậu phương ga măc miền Bắc năc apêê bh’rợ “ Đhí Đại Phong” “ Sóng Duyên Hải”, “ Cờ ba nhất”, “ Ba sẵn sàng”, “ Ba đảm đang”, “ Năm xung phong”…. Nắc đoo loom grơơ: “ zâp râu zêng đoọng ha tiền tuyến, zâp râu zêng đoọng zêl pruh a râp Mỹ tông pay k’tiêc”, “ Ha roo căh bil muy cân, quân căh bil muy cha năc”, “ Xe căh âi lươt z’lâh, đong căh choo chơớ”, “ Glêêng tíh ooy a râp t’đong panh”, “ Bhlăh ca coong Trường Sơn lươt trông dâc k’tiêc/ năc xơợng loom bhui har coh t’ngay brương”… ahêê âi bhrợ t’vaih mặt trận ngoại giap,  xay truih đơơh năc  đhị cr’loọng k’tiêc Mỹ lâng apêê k’tiêc phương Tây cr’chăl zêl pruh a rập Mỹ…

C’bhuh tuyên giáo âi chroi đoọng đh’rưah lâng prang Đảng, pa zêng đha nuôr, pa zêng quân bhrợ p’tộ apêê c’lâng xa nay mâng đanh âng bâc lang tổng thống Mỹ: “ Chiến tranh la lay”, “ Chiến tranh cục bộ”, “ Việt Nam pa xăr chiến tranh”,  lâh năc năc chiến tranh bhrợ pa hư miền Bắc lâng bhuông păr lâng hải quân âng Mỹ. G’luh K’rong pa zêng zêl pruh lâng gung dưr ha pruôt 1975, bhrơợng bhlâng năc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử âi bơơn pa chô miền Nam, pa zum k’tiêc k’rung, prang k’tiêc dưr lươt c’lâng chủ nghĩa xã hội, xơợng bhrợ liêm cr’noọ chr’năp ga măc âng Chủ tịch Hồ Chí Minh lâng cr’noọ cr’niêng âng k’tiêc k’ruung k’ruung, âng căh năl mơ apêê anh hùng, liệt sĩ.

Coh g’luh zêl pruh a râp Pháp, đế quốc Mỹ, k’rơ bhâu cán bộ tuyên huấn, báo chí, văn hóa, văn nhệ, xay truih khoa giáo… âi chêêt bil. Năc đhêêng coh g’luh zêl pruh a râp Mỹ, trông dâc k’tiêc, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam vêy 288 đồng chí hy sinh; Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 vêy 208 đồng chí hy sinh; lâh 400 nhà báo, nhà văn hy sinh coh apêê chiến trường…./.

Bác Hồ nói chuyện với công an 

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng,

 văn hóa và chiều sâu của lòng người

                                         PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020), UVTWĐ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ có bài viết nhan đề: Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người.

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa kiên định các nguyên tắc cơ bản, vừa sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, góp phần làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân; góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 90 năm qua.

Đầu thế kỷ trước, khi đất nước còn rên xiết dưới ách xâm lược và đô hộ bạo tàn của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Ở Pháp, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, năm 1919, Người cùng Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường gửi “Yêu sách của nhân dân An Nam” đến Hội nghị Véc-xây; Người bắt gặp và đón nhận “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-nin; năm 1920, Người viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”; bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ Ba, tức Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Từ Pháp, Người tiếp tục đến nhiều châu lục, nhiều quốc gia, đặc biệt là đất nước của Lê-nin, của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”. Mùa xuân năm 1930, tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), Người chủ trì hội nghị hợp nhất các đảng chính trị theo đường lối mác-xít ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng “Chánh cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ vắn tắt” của Đảng do Người soạn thảo, ngay từ khi đó, Đảng ta khẳng định “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

Chỉ sáu tháng sau khi Đảng ra đời, nhân ngày Quốc tế đỏ (1/8/l930), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết.

Ngày 1/8 hào hùng đó, sau này được Đảng ta quyết định là Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo. Lực lượng làm công tác tuyên truyền, cổ động đã cùng toàn Đảng, toàn dân lấy vũ khí tư tưởng kết hợp với các hình thức, các lực lượng để đấu tranh cách mạng, chống đế quốc, phong kiến, đòi dân chủ, dân sinh, dân quyền, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; phối hợp, kết hợp đấu tranh chính trị tư tưởng với đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao…

Bao chiến sĩ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã không ngại gian khổ, hy sinh, bám dân, bám phong trào, gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công-nông-trí thức, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Biết bao chiến sĩ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh; trong Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940; trước hừng đông của Cách mạng Tháng Tám 1945; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ; trước khi lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên mặt trận Điện Biên Phủ; trong những ngày chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam…

Nhiều cán bộ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã cùng đồng chí, đồng bào biến cái chết thành sự sống bất diệt; biến nhà tù đế quốc, thực dân bạo tàn thành trường học chủ nghĩa cộng sản; lấy nhà máy, hầm mỏ, ruộng đồng, làng bản… để rèn luyện ý chí lao động và chiến đấu kiên cường, nơi gắn bó máu thịt, sống còn giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy truyền thống oanh liệt đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những người làm công tác tuyên giáo luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua hiểm nguy, khó khăn, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 (khóa II) với “Đề cương cách mạng miền Nam”, góp phần nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh, bùng lên phong trào “Đồng khởi”, “Diệt ác, phá kìm”, phá ấp chiến, đẩy tới phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”, thi đua trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy…

Lịch sử dân tộc và của Đảng mãi khắc ghi sự đóng góp quan trọng của lực lượng tuyên giáo trên các chiến trường, nơi đô thị, thôn quê, góp phần làm nên những trận thắng vang dội ở chiến trường miền Nam như Bình Giã, Ấp Bắc, Núi Thành, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đường Chín-Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị….

Ở hậu phương lớn miền Bắc là các phong trào “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Cờ ba nhất”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”…; là ý chí: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”… Chúng ta đã mở mặt trận ngoại giao, thông tin, tuyên truyền ngay trong lòng nước Mỹ và các nước phương Tây thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Mỹ…

Lực lượng tuyên giáo đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm thất bại các “chiến lược” của nhiều đời tổng thống Mỹ: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, tiếp đó là chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của Mỹ. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện trọn vẹn ý nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, của bao anh hùng, liệt sĩ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hàng nghìn cán bộ tuyên huấn, báo chí, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, khoa giáo... đã hy sinh anh dũng. Chỉ riêng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam có 288 đồng chí hy sinh; Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 có 208 đồng chí hy sinh; hơn 400 nhà báo, nhà văn hy sinh trên các chiến trường...

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn