Ha bu 27/7, đhị Hà Nội, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học lâng Công nghệ Việt Nam âi pa đơp bh’nơơn ch’mêêt lêy AND n’hang liệt sĩ căh âi ghit xa nay ha Cục Ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng, Bộ Lao động, Thương binh lâng Xã hội. Ting đêêc, k’noọ 670 cha năc liệt sĩ pr’đhang n’hang đoọng ooy dữ liệu AND vêy chất lượng liêm choom đươi đoọng t’piing lêy âi bơơn pa đơp đoọng.

  Xang 1 c’moo lươt pa bhrợ, Trung tâm ch’mêêt lêy AND, Viện Công nghệ sinh học âi pa zum liêm ghit lâng Cục Ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng, Bộ Lao động, Thương binh lâng Xã hội pay pr’đhang n’hang liệt sĩ ch’mêêt lêy đhị muy bơr Bha nụ ping xal Liệt sỹ coh prang k’tiêc. Lâh 2.800 chu xay moon pr’dhang n’hang liệt sĩ lâng 180 chu xay moon pa ghit pr’dhang n’hang ma nưih đong âi bơơn Trung tâm bhrợ têng. Bh’nơơn âi bơơn k’noọ 700 n’hang liệt sĩ đoọng ooy dữ liệu AND vêy chất lượng liêm choom đươi đoọng ha bh’rợ t’ping lêy bơơn pa đơp đoọng ha Cục Ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng. T’cooh Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng các mạng đoọng năl, xooc Việt Nam dzợ dâng 500.000 n’hang liêt sĩ căh âi bơơn xay moon dh’nơc, coh đêêc lâh 200.000 n’hang liệt sĩ ăt da dooc coh apêê tỉnh n’đăh Nam, coh Campuchia lâng Lào; dâng 300.000 n’hang liệt sỹ âi bơơn k’rong lâng k’tâp đhị apêê bha nụ ping xal liệt sỹ, n’đhang dzợ căh zâp xa nay âi. Bh’nơơn ch’mêêt lêy gene zooi bhrợ crêê cơnh cr’noọ âng apêê ma nưih đong dhị bh’rợ xay moon đh’nơc n’hang liệt sĩ./.

Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

  Chiều ngày (27/07), tại Hà Nội, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức bàn giao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin cho Cục Người có công, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Theo đó, gần 670 trường hợp mẫu hài cốt cho ra dữ liệu ADN có chất lượng tốt có thể được dùng cho so sánh đối khớp đã được bàn giao.

  Sau 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm giám định AND, Viện Công nghệ sinh học đã phối hợp chặt chẽ với Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy mẫu giám định hài cốt liệt sỹ tại một số Nghĩa trang Liệt sỹ trên cả nước. Hơn 2.800 lượt phân tích mẫu hài cốt liệt sỹ và 180 lượt phân tích mẫu thân nhân đã được Trung tâm tiến hành. Kết quả thu được gần 700 trường hợp mẫu hài cốt cho ra dữ liệu ADN có chất lượng tốt có thể được dùng cho so sánh đối khớp được bàn giao cho Cục Người có công. Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công cho biết, hiện Việt Nam còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sỹ chưa được định danh, trong đó hơn 200.000 hài cốt nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, ở Campuchia và Lào; khoảng 300.000 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhưng còn thiếu thông tin. Kết quả giám định gene giúp đáp ứng được nhu cầu của các thân nhân trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn