Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr, “A coon a chịm cóh plêêng dal kiêng vêy crâng t’viêng t’vir/ a coon a xiu cóh tọom kiêng vêy đác ch’ngaach liêm/ acoon ma nứih Cơ Tu kiêng vêy a mế crâng zư lêy/ Đoọng đha nuôr vel bhươl ma mông k’rơ/ Đoọng ha hân noo ha roo a bhoo chắc váih/ Đoọng ha ma nứih Cơ Tu zấp ooy ma mông a lịng chịng dzoo…”.

BTV MINH HOA

 Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

 T’ngtay đâu thứ xơơng, T’ngay 6 Tết Canh Tý, năc t’ngay 30 c’xêê 1/2020. Xang đợ t’ngay tết bhui har ha pruôt, t’ngay đâu zâp ngai âi rạch chô pa bhrợ cớ cơnh c’xu. Lâng Tết choh n’loong âi bơơn t’đang k’đươi coh prang k’tiêc k’ruung.

Coh t’ngay bhrợ bhiệc tr’nơơp âng c’moo t’mêê, pa căh măt apêê bhrợ t’ruih, a zi nhăn pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc boop p’rá liêm crêê bhlâng, rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc ma mông k’rơ, bhrợ cha bhr’nha bơơn.

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr, “A coon a chịm cóh plêêng dal kiêng vêy crâng t’viêng t’vir/ a coon a xiu cóh tọom kiêng vêy đác ch’ngaach liêm/ acoon ma nứih Cơ Tu kiêng vêy a mế crâng zư lêy/ Đoọng đha nuôr vel bhươl ma mông k’rơ/ Đoọng ha hân noo ha roo a bhoo chắc váih/ Đoọng ha ma nứih Cơ Tu zấp ooy ma mông a lịng chịng dzoo…”.

Ớ, crêê cơnh a noo Pơloong Plênh, muy ma nưih xră thơ p’niên ma nưih Cơ Tu âi xră, cơnh lâng đha nuôr Cơ Tu coh chr’hoong Tây Giang, Crâng cơnh năc a bhuy  zư lêy ting cha năc ma nưih k’tưi coh m’pâng crâng ca coong. Tu cơnh đêêcm ma nưih Cơ Tu vêy đhr’niêng bh’rợ Bhuôih crâng ( dzợ moon năc bhuôih a bhuy crâng).

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn