Bâc chính sách ooy acoon coh, da ding ca coong năc tr’nơơp âi pa dưr liêm choom, zooi đha nuôr da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế z’lâh đha rưt. N’dhơ cơnh đêêc, ng’cơnh bhrợ đoọng ting t’ngay ting bâc ngai bơơn đươi dua chính sách n’nâu năc râu chính quyền lâng đha nuôr coh đâu k’rang tươc.

BTV MINH HOA

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc. Dha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu, thứ 4, t’ngay 13 c’xêê 11 vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu:

# Bâc chính sách ooy acoon coh, da ding ca coong năc tr’nơơp âi pa dưr liêm choom, zooi đha nuôr da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế z’lâh đha rưt. N’dhơ cơnh đêêc, ng’cơnh bhrợ đoọng ting t’ngay ting bâc ngai bơơn đươi dua chính sách n’nâu năc râu chính quyền lâng đha nuôr coh đâu k’rang tươc.

# Bâc dic điêl tr’pay bêl dzợ p’niên nhum năc zêng x’ria zêng căh vêy râu liêm crêê. Đhr’năng đơơh tr\pay dic điêl bêl dzợ p’niên nhum coh Kon Tum lâng ăt ha ul đha rưt căh choom bil.

# A pul ha bhêy căh muy râu ch’na vêy bâc chất dinh dưỡng năc dzợ bơơn lêy z’nươu tiêng zư lêy c’rơ coh hân noo ha ot. Đha nuôr lâng pr’zơc kiêng năl ooy pr’đươi pa dưah lâng cha groong cr’ay âng râu tơơm n’nâu, năc đương xơợng c’năt t’ruih “ Ma nưih pa dưah dh’reh cr’ay âng bhươl cr’noon” ớ.

# C’năt t’ruih “ Đh’rưah pr’zơc tơơp bhrợ cha” bêl đâu, đha nuôr lâng pr’zơc tươc chr’hoong Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tr’lum đha đhâm p’niên Nguyễn Công Vinh, ma nưih âi tơơp bhrợ cha dưr ca van tơợ goy.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn