Vel Văn hóa lâng Du lịch apêê acoon coh Việt Nam, đhị apêê chr’năp bhlâng, liêm pr’hay bhlâng âng 54 c’bhuh acoon coh zêng bơơn pa căh cớ. N’hâu bhrợ đoọng Vel Văn hóa pa dưr liêm lâh bh’rợ “ đhr’nong đong za zum âng 54 c’bhuh acoon coh đhi noo” xooc năc râu căh yêm ăt tơt âng apêê dong bhrợ văn hóa, du lịch. Nâu đoo công năc cr’liêng bha lâng âng t’ruih t’ngay đâu.

BTV MINH HOA

  Hôih Nhàn lâng Alăng Lợi hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu, thứ Puôn, t’ngay 27/11, đha nuôr lâng pr’zơc xơợng đợ cr’liêng bha lâng âng t’ruih t’ngay đâu:

# Vel Văn hóa lâng Du lịch apêê acoon coh Việt Nam, đhị apêê chr’năp bhlâng, liêm pr’hay bhlâng âng 54 c’bhuh acoon coh zêng bơơn pa căh cớ. N’hâu bhrợ đoọng Vel Văn hóa pa dưr liêm lâh bh’rợ “ đhr’nong đong za zum âng 54 c’bhuh acoon coh đhi noo” xooc năc râu căh yêm ăt tơt âng apêê dong bhrợ văn hóa, du lịch. Nâu đoo công năc cr’liêng bha lâng âng t’ruih t’ngay đâu.

# C’năt t’ruih “ Lang p’niên tu pr’ăt tr’mông vel bhươl” xay truih tươc apêê pr’zơc cô giáo p’niên Điêu Thị Thái, ma nưih p’têêt pa dưr loom chăp kiêng lâng zư đơc p’rá, chữ xră âng đha nuôr Thái.

# Ca ay đh’mâl năc cr’ay buôn lum bêl plêêng tr’xăl hân noo. Coh c’năt t’ruih “ Ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay âng bhươl cr’noon” bêl đâu, năc vêy pa choom đoọng ha đha nuôr đươi dua z’nươu bêl crêê ca ay đh’mâl công cơnh muy bơr râu choom p’ghit zư pa dưah ca ay đh’mâl đơơh u dưah. Đha nuôr lâng pr’zơc đương ch’mêêt xơợng:

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn