Lêy cớ pazêng bh’nơơn bh’rợ ga măc chr’năp, vêy chr’năp lịch sử âng 35 c’moo xay bhrợ xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê, Đảng hêê xay moon ghít: Coh bâc râu xa nay bh’rợ chr’năp, xa nay bh’rợ chr’năp bhlâng năc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dự thảo văn kiện Đại hội XIII âng Đảng ơy xay moon ghít: Mâng loom lâng đươi dua, pa dưr ta béch g’lăng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mâng loom cr’noọ xa nay độc lập acoon manuyh lâng Chủ nghĩa Xã hội; mâng loom ooy c’lâng xa nay tr’xăl t’mêê âng Đảng đoọng bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiêc k’ruung Việt Nam XHCN.

  Đhr’năng âng bha lang k’tiêc, zr’lụ coh pazêng c’moo ahay, pa bhlâng năc n’leh, dưr vaih âng pr’luh cr’ăy Covid-19, xa nay bh’rợ coh bha lang k’tiêc xoọc lâng năc vêy đợ râu tr’xăl bâc cơnh, n’leh đợ râu t’mêê, c’lâng bh’rợ t’mêê coh bâc râu xa nay bh’rợ bha lâng âng xã hội, tơợ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng tươc ooy kinh tế - xã hội, khoa học- công nghệ… tr’zâl xa nay bh’rợ ga măc bhlưa pazêng k’tiêc k’ruung ga măc, tr’zâl coh bh’rợ tr’câl tr’bhlêy, công nghệ, tr’zeng chủ quyền, vêy cơnh vaih đhr’năng căh liêm crêê t’mêê. Kinh tế bha lang k’tiêc dưr bil hư ngân pa bhlâng năc vêy cơnh u vaih đanh đươnh tu pr’luh cr’ăy Covid-19.

  Coh đhr’năng t’mêê xay moon Đảng hêê năc vêy cr’noọ xa nay t’mêê, c’lâng bh’rợ t’mêê đoọng vêy đợ xa nay bh’rợ k’rơ lâh mơ, đoọng k’tiêc k’ruung dưr vaih đơơh lâng nhâm mâng. Dự thảo văn kiện p’căh Đại hội XIII xay moon ghít: Pa dưr cr’noọ cr’niêng pa dưr k’tiêc k’ruung, pa dưr k’rơ pa bhlâng râu chr’năp văn hoá, acoon manuyh Việt Nam lâng c’rơ âng c’xêê c’moo t’mêê, k’rong pazêng c’rơ, dưr vaih đơơh lâng nhâm mâng tơợ pr’đơợ khoa học, công nghệ lâng tr’xăl t’mêê ta béch g’lăng; tươc c’moo 2030 năc k’tiêc k’ruung dưr vaih vêy công nghiệp t’mêê liêm, đợ thu nhập trung bình dal lâng tươc c’moo 2045 dưr vaih k’tiêc k’ruung dưr vaih k’rơ pa bhlâng, thu nhập dal bhlâng.

  Râu bha lâng coh cr’chăl ha y năc t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ tr’xăl t’mêê coh râu dưr vaih âng kinh tế, xăl k’rơ lâh mơ xa nay bh’rợ kinh tế ooy bh’rợ dưr vaih đươi dua ooy râu t’bâc năng suất, liêm choom âng khoa học lâng công nghệ, manuyh pa bhrợ ta béch pa bhlâng, đươi k’miah, liêm choom pazêng c’rơ đoọng pa dưr râu liêm choom lâng c’rơ tr’zeng âng kinh tế.

  Coh bha ar xrặ vêy pr’đơc: Ra văng lâng xay bhrợ liêm choom Đại hội XIII âng Đảng, đơơng âng k’tiêc k’ruung tươc ooy cr’chăl dưr vaih t’mêê coh c’xêê 9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng xay moon ghít 3 râu xa nay bha lâng đoọng xay bhrợ cr’noọ bh’rợ pa dưr k’tiêc k’ruung tươc c’moo 2045 coh đhr’năng bha lang k’tiêc lâng coh zr’lụ ta luôn vêy bâc râu tr’xăl k’đhap bhlâng, đơơh, k’đhap ng’năl, pa bhlâng năc xang g’luh pr’luh cr’ăy Covid-19.

  Tr’nơơp năc t’bhlâng xay bhrợ liêm xang pazêng n’đăh xa nay kinh tế thị trường ting c’lâng xa nay xã hội chủ nghĩa. Râu bơr cậ năc choom bhrợ têng đợ xa nay bh’rợ liêm choom pa bhlâng ooy thể chế đoọng bhrợ bhr’lậ râu zr’năh k’đhap coh xoọc đâu, la lua ta nih. Râu pêê năc t’bhlâng bhrợ k’rơ liêm pa bhlâng ooy bh’rợ c’lâng p’rang, crêê cơnh, bhrợ pr’đơợ đoọng ha râu dưr vaih âng pazêng ngành t’mêê, bh’rợ t’mêê, pa bhlâng năc kinh tế số, xã hội số lâng chính phủ số.

  Tr’xăl t’mêê năc căh choom tr’xăl pr’họm. Manuyh t’cooh xa nay bha lâng âng k’tiêc k’ruung công bâc chu xay moon ghít: Năc ng’xay moon ghít pa bhlâng cr’noọ xa nay: Đhơ đhơ cơnh năc tr’xăl t’mêê, hân đhơ cơnh đêêc tr’xăl t’mêê năc căh choom lât cơnh xa nay bha lâng, căh choom lât c’lâng xa nay, căh choom tr’xăl pr’họm; đơơh loon lâng t’bhlâng ting xay bhrợ lâng bha lang k’tiêc năc ng’zư nhâm mâng râu chr’năp pr’hay âng acoon manuyh. Nâu đoo năc xa nay bha lâng đhơ đhơ cơnh căh choom tr’xăl cơnh lơơng năc ơy vêy Đảng, Nhà nước hêê xay moon lâng t’bhlâng xay bhrợ coh 35 c’moo tr’xăl t’mêê./.

Đại hội XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

  Nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta khẳng định: Trong nhiều yếu tố thì yếu tố quan trọng nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

  Tình hình thế giới, khu vực những năm qua, đặc biệt từ sau sự xuất hiện, bùng phát của đại dịch Covid-19, môi trường chiến lược quốc tế đang và sẽ có những chuyển biến rất đáng chú ý, xuất hiện những đặc điểm mới, xu thế mới trong nhiều lĩnh vực then chốt của xã hội, từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế- xã hội, khoa học- công nghệ… Cọ xát chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng có thể kéo dài do đại dịch COVID-19.

  Bối cảnh mới đòi hỏi Đảng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để có những quyết sách mạnh mẽ, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

  Trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

  Trong bài viết có tựa đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” vào tháng 9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 3 nội dung quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 trong bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

  Trước hết là tập trung hoàn thiện toàn diện, tổng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai là phải tạo được những đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể. Thứ ba là đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.  

Đổi mới những không “đổi màu”. Người đứng đầu đất nước cũng nhiều lần khẳng định: “Cần quán triệt tinh thần: Dứt khoát phải đổi mới, song đổi mới mà không xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc, không chệch hướng, đổi màu; chủ động và tích cực hội nhập mà vẫn giữ vững bản sắc của dân tộc”. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch đã được Đảng, Nhà nước ta nêu ra và kiên trì thực hiện trong suốt 35 năm đổi mới./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn