Ra diu t’ngay 21/10, đhị đong Quốc hội tợơp bhiệc bhan pr’họp g’luh 8, Quốc hội khóa 14.

Ting cơnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, pr’họp g’luh 8, Quốc hội khóa 14 nắc lêy cha mệêt, prá xay apêê báo cáo bh’nơơn bhrợ têng c’lâng bh’rợ bhrợ pa dưr tr’mông tr’méh âng đhanuôr lâng zên bạc nhà nước c’moo 2019; quyết định c’lang bh’rợ bhrợ pa dưr tr’mông tr’méh đhanuôr, dự toán zên bạc nhà nước, c’lâng bh’rợ đoọng ra pặ zên  bạc Trung ương c’moo 2019; đh’rưah lêy cha mệêt, quyết định Đề án k’rong pazêng bhiệc k’rong bhrợ têng, pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr zr’lụ acoon coh, da ding ca coong lâng zr’lụ pr’đợơ tr’mông tr’méh dzợ k’đháp k’ra cr’chăl c’moo 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọong năl: “Quốc hội nắc lêy cha mệêt, xay moon 12 dự án luật, bộ luật, 04 dự thảo nghị quyết lâng đoọng boop p’rá ooy 09 dự án luật lơơng đoọng đâh loon bhrợ pa liêm pa ghit c’lâng xa nay âng Đảng, quy định âng Hiến pháp c’moo 2013, chroi k’rong rau liêm choom âng luật; pa liêm quy định đăh rau nhâm mâng, kỷ luật hành chính; bhrợ pa xang thể chế kinh tế thị trường t’hước ting c’lâng xã hội chủ nghĩa; tệêm ngăn quyền acoon m anuyh, quyền lâng bh’rợ âng đhanuổ,r pa liêm môi trường k’rong bhrợ têng, kinh doanh, bhrợ têng cơnh k’dua đoọng pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr, tệêm ngăn quốc phòng, an ninh lâng moọt bhrợ đh’rah lâng bha lang k’tiếc âng k’tiếc k’ruung”.

Đhị pr’họp nâu, Quốc hội nắc đớc cr’chăl 03 t’ngay đoọng lêy bhrợ ta mooh, ta ơơi pa chô./.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14

Sáng ngày 21/10, tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; đồng thời, xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 04 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 09 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian 03 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn