Coh apêê chr’hoong da ding ca coong, đha nuôr acoon coh, râu k’đhap zr’năh bhlâng cơnh lâng apêê thầy cô giáo căh muy c’lâng c’tôch ch’ngai bha dăh, lươt ra vach zr’năh k’đhap, pr’đơợ ma mông dzợ bâc râu ta bhuch xr’dô, năc bh’rợ p’too moon apêê a đhi học sinh tươc lớp zâp công pa bhlâng zr’năh k’đhap. Đha lum hơnh deh T’ngay Nhà giáo Việt Nam, đha nuôr lâng apêê pr’zơc xơợ t’ruih truih ooy cô giáo Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn, chr’hoong da ding ca coong Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đoọng năl ghít lâh mơ râu zr’năh k’đhap zr’năh âng apêê ma nưih pa chang bhuông đơơng apêê a dhi tươc trường coh zr’lụ ch’ngai bha dăh xooc ting t’ngay ăt zâng.

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo cùng học trò

Ảnh: Alăng Lợi - Bích Thảo

  “Ha dang cơnh coh thành phố, apêê đoo buôn pa ghit ooy bh’rợ pa choom đoọng c’năl năc râu chr’năp, năc coh da ding ca coong n’nâu năc n’jưah pa zum lâng pa choom đoọng c’năl n’dhang chr’năp bhlâng năc n’jưah lươt p’too moon apêê a đhi tươc lớp zâp prang. Pa bhlâng cậ, a cu công cơnh apêê ban giám hiệu nhà trường căh pân rơơm kiêng râu rí, năc muy rơơm kiêng apêê a đhi lươt học zâp prang. Năc đoo râu rơơm kiêng bhlâng âng giáo viên coh trường.”

Năc đoo râu xay moon âng cô giáo Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn, chr’hoong da ding ca coong Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Pr’dưr pr’dzoọng âng muy cô giáo ta luôn tươc zâp vel bhươl, t’coó ting p’loọng đong, lum ting pr’loọng đong học sinh đoọng p’too moon apêê a đhi tươc lớp âi dưr vaih u looi lâng đha nuôr Cor coh chr’val Trà Sơn. 13 c’moo đơơng âng cr’liêng chữ coh da ding ca coong n’nâu, cô Nguyễn Thị Bích Thảo âi năl ting p’lêêh đong, acoon c’lâng ngoop ngap, ting đhr’nong đong ăt đhị a ral da ding âng chr’val Trà Sơn. Cô Bích Thảo xay truih, pa zêng học sinh âng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn năc ma nưih Cor, k’dâng lêy zêng ăt đhị pr’loọng đong đha rưt. Pr’ăt tr’mông dzợ bâc râu zr’năh k’đhap, ca conh ca căn apêê a đhi căh lâh k’rang tươc bh’rợ học hành âng ca coon. Hân noo n’nâu, đha nuôr buôn moot ooy Tây Nguyên đoọng pêêh cà phê ha pêê n’lơơng, lơi ca coon ăt coh đong căh ngai zư x’mir lêy, cr’đơơng tươc apêê a đhi lơi học. Mơ đêêc c;moo cr’chăl ăt lâng apêê a đhi học sinh đha nuôr Cor coh da ding ca coong n’nâu, cô Bích Thảo căh mă dzợ hay m’mơ bâc chu rêên tu ca er học sinh.

  Hay cớ c’moo 2016, cô Bích Thảo bơơn nhà trường k’đươi k’đhơợng chủ nhiệm lớp 6A. Bêl cô đơp lớp, coh c’bhuh học sinh vêy dh’nơc a đhi Hồ Văn Hưng. N’đhang prang 1 tuần học, a đhi Hưng đhêy học căh phép. Đong Hồ Văn Hưng đhị trường ch’ngai dâng 7 km, c’lâng k’đhap lươt. Chơơc t’bơơn năl, cô Thảo năc vêy ha dợ năl, ca conh Hưng lâh bil, ca căn âi pay k’dic n’lơơng, lơi bơr đhi noo Hưng căh tơợ ma mông. Cô âi k’đươi k’dic chở đơơng tươc đong Hưng, n’dhang căh bơơn lum, tu a đhi lâh đhâc ooy crâng ăt ma mông lâng da dich bha bhươp. T’bhlâng căh lơi, cô Thảo âi tươc lum trưởng vel lâng đươi a đoo đơơng cô moot ooy crâng. Lum học sinh âng đay, lêy a đhi coh a chăc xâp xa nâp c’đă zir tân jêêc, đơợ dzung ca gooh, xoc xăl li nhơh, cô ca op Hưng lâng rêên. Cơnh đêêc, râu lưch loom âng cô công bơơn pa chô bêl đâu Hồ Văn Hưng âi học lơp 9 lâng âi bơơn muy pr’loọng đong coh thành phố Hồ Chí Minh đơp băn cha hoc lưch câp 3.

Cô Bích Thảo tươc đong p'too moon apêê a đhi học sinh lươt học cớ

Cô Bích Thảo đến tận nhà vận động các em học sinh đến lớp

 Ảnh: Alăng Lợi - Bích Thảo

Công cơnh a đhi Hồ Văn Hưng, a đhi Hồ Thị Nhung học mr’đoo lơp 9A công bơơn cô Bích Thảo p’too moon rạch học cớ xang muy cr’chăl lơi học. A đhi Hồ Thị Nhung xay moon:“ C’moo hoc lơp 6, 7, pr’loọng đong cu căh vêy zền, a cu ting a mế moot ooy Tây Nguyên pêêh cà phê. Cô Bích Thảo t’đang điện bâc chu p’too moon a cu rạch chô học cớ. Cô moon, a đhi kiêng t’bơơn zên năc a đhi choom lươt học. vêy chữ a đhi vêy choom t’bơơn zên băn ca conh ca căn, băn đha hi. Bêl rạch chô học, bơơn cô Thải k’rang lêy, câl xa nập, câl đhep, xang năc acu bơơn cha ăt coh trường liêm ta nih. A cu rơơm kiêng brương tr’nu bhrợ cô giáo cơnh cô Thảo.”

C’moo 2007, Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, cô Bích Thảo rạch chô lâng vel đong Trà Bồng, ăt bhrợ lâng apêê ađhi học sinh coh đâu. Năc ma nưih Kinh n’đhang n’niên lâng dưr pậ coh da ding ca coong n’nâu, cô Bích Thảo bơơn năl đhr’niêng cr’bưn âng đha nuôr Cor. Năc đoo pr’đơợ liêm coh bh’rợ p’too moon apêê a đhi học sinh tươc lơp. Cô Đỗ Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Sơn, chr’hoong Trà Bồng hâng hơnh bêl xay moon ooy cô Bích Thảo:“ Cô Bích Thảo năc muy giáo viên dzợ p’niên lâng lưch loom lâng bh’rợ. Cô Bích Thảo vêy muy râu pa bhlâng la lay. Cô vêy bâc c’lâng bh’rợ pr’hay đoọng p’too moo apêê a đhi tươc lơp zâp. Cô công vêy bâc c’lâng xa nay tr’xăl t’mêê coh bh’rợ dạy lâng học lâng tr’xăl ooy bh’rợ ch’mêệt lêy, tơợ đêêc ha dưr dal chất lượng bộ môn. Zâp c’moo, vêy đợ học sinh mă bơơn học sinh bhriêl choom cấp chr’hoong lâng cấp tỉnh. Cô căh muy bhrợ liêm bh’rợ p’too moon học sinh tươc lơp năc dzợ choom p’têêt pa dưr râu đoàn kết âng giáo viên.”

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Sơn, chr’hoong Trà Bồng vêy k’noọ 290 học sinh n’đhang tu pr’đơợ bâc râu zr’năh k’đhap năc nhà trương t’đui ra pă đoọng ha 150 học sinh ăt ch’ngai trường lâh 7 km năc a tếh. K’noọ 140 a đhi n’lơơng công dzợ zâp t’ngay dưr meh tơợ 3, 4 giờ ra diu, lươt dzung dâng 3 tiếng đồng hồ đoọng tươc trường. Pr’loọng đong đha rưt, pr’ăt tr’mông bêl ca bhố bêl ha ul, pr’đơợ lươt ra vach zr’năh k’đhap, đợ học sinh lơi học công dzợ dưr vaih. Cô Bích Thảo đh’rưah lâng thầy cô n’lơơng công dzợ t’bhlâng tươc lâng apêêvel bhươl ch’ngai bha dăh đoọng p’too moon apêê a đhi học sinh tươc lớp.

Cơnh lâng ngai xooc giảng dạy coh da ding ca coong ch’ngai bha dăh n’nâu, bh’rợ học sinh tươc lơp zâp prang năc đoo pr’đơợ zooi apêê thầy cô z’lâh bâc râu zr’năh k’đhap coh pr’ăt tr’mông, k’rêêm loom pa dạy./.

Cô Bích Thảo lâng a đhi Hồ Thị Nhung- ma nuih âi lơi học muy cr'chăl bơơn cô p'too moon rach chô học cớ.

Cô Bích Thảo và học trò Hồ Thị Nhung- người học trò đã từng bỏ học một thời gian được cô Thảo vận động trở lại lớp

Ảnh: Alăng Lợi

Người đưa đò thầm lặng

                      ( Alăng Lợi)

Ở các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc, trở ngại lớn nhất đối với các thầy cô giáo không chỉ là đường sá xa xôi cách trở, đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mà việc vận động các em học sinh đến lớp đầy đủ cũng đầy gian nan. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời bà con và các bạn nghe kể về cô giáo Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả mà những người đưa đò thầm lặng ở vùng sâu, vùng xa đang từng ngày đối mặt.

“Nếu như ở dưới thành phố, người ta sẽ chú trọng về việc dạy các kiến thức thì ở trên miền núi này lại vừa phải kết hợp kiến thức mà quan trọng nhất là vừa phải đi vận động các em đến lớp đảm bảo.Thật sự tôi cũng như ban giám hiệu nhà trường không dám mong mỏi gì hơn, chỉ mong các em đi học đầy đủ. Đó là ước nguyện lớn nhất của giáo viên trong trường.”

Đó là lời chia sẻ của cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình ảnh một cô giáo lặn lội đến từng thôn xóm, gõ cửa từng nhà, gặp từng gia đình học sinh để vận động các em đến lớp đã trở nên thân quen với đồng bào Cor ở xã Trà Sơn. 13 năm dạy chữ nơi vùng cao này, cô Nguyễn Thị Bích Thảo đã thuộc từng ngôi nhà cheo leo trên các triền núi của xã Trà Sơn. Cô Bích Thảo tâm sự, toàn bộ học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Sơn là người dân tộc Cor, hầu hết gia đình các em thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, cha mẹ các em ít quan tâm đến việc học hành của con cái. Mùa này, bà con thường vào Tây Nguyên để hái cà phê thuê, bỏ con cái ở nhà không ai chăm sóc, dẫn đến nhiều em bỏ học.

Nhớ lại năm 2016, cô Bích Thảo được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 6A. Khi cô nhận lớp, trong danh sách có tên em Hồ Văn Hưng. Thế nhưng, lớp học đã qua 1 tuần mà em Hưng vẫn chưa đến lớp. Nhà Hồ Văn Hưng cách trường khoảng 7 km, đường đi rất khó. Tìm hiểu hoàn cảnh nhà Hưng, cô Thảo mới biết, ba Hưng mất sớm, mẹ em đã đi lấy chồng khác, 2 anh em Hưng sống bơ vơ. Cô đã nhờ chồng chở đến tận nhà Hưng, nhưng vẫn không gặp được, vì em đã vào rừng ở với ông bà ngoại. Quyết không bỏ cuộc, cô Thảo đến gặp thôn trưởng và nhờ ông đưa cô vào rừng. Gặp học sinh của mình, nhìn em trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng đã rách, chân không giày dép, đầu tóc rối bù, cô trò ôm nhau nghẹn ngào. Thế rồi, sự tận tụy của cô cũng được đền đáp khi đến nay Hồ Văn Hưng đã học lớp 9 và đã được một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh nhận nuôi ăn học đến hết cấp 3.

Cũng như em Hồ Văn Hưng, em Hồ Thị Nhung học cùng lớp 9A,  cũng được cô Bích Thảo vận động trở lại lớp học sau một thời gian bỏ học giữa chừng. Em Hồ Thị Nhung bộc bạch: “Năm lớp 7, gia đình em không có tiền, em theo mẹ vào Tây Nguyên hái cà phê. Cô Bích Thảo gọi điện vào nhiều lần để em ra học trở lại. Cô nói, con muốn kiếm được tiền thì con phải đi học. Có chữ con mới có thể kiếm tiền nuôi ba mẹ, nuôi em. Khi trở lại trường, được cô Thảo quan tâm, mua quần áo, mua dép, rồi con được ở lại trường ăn cơm, cá, thịt đầy đủ. Con ước mơ sẽ trở thành cô giáo như cô Thảo.”

Năm 2007, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, cô Bích Thảo trở về với quê hương Trà Bồng, gắn bó với học sinh ở đây. Là người Kinh nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng núi này, cô Bích Thảo hiểu được phong tục, tập quán của đồng bào Cor. Đó là điều thuận lợi trong việc vận động các em học sinh đến lớp. Cô Đỗ Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Sơn, huyện Trà Bồng tự hào khi nói về cô Bích Thảo: “Cô Bích Thảo là một giáo viên tuổi đời còn trẻ và đầy nhiệt huyết với nghề. Cô Bích Thảo có một cái rất vượt trội. Cô có những cái giải pháp rất hay để vận động các em đến lớp, giữ sỉ số lớp đảm bảo. Cô cũng có nhiều giải pháp đổi mới trong cách dạy và học và cách đổi mới về kiểm tra đánh giá, từ đó nâng dần chất lượng bộ môn. Hàng năm, có những học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Cô không chỉ làm tốt việc vận động học sinh lên lớp còn có thể  kết nối được khâu đoàn kết nội bộ các giáo viên.”

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Sơn, huyện Trà Bồng có gần 290 học sinh nhưng do điều kiện cơ sở vật chất thiết thốn nên nhà trường chỉ bố trí bán trú cho hơn 150 học sinh nhà ở xa trường từ 7 cây số trở lên. Gần140 em khác vẫn ngày ngày thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ để đến trường. Gia đình nghèo, cuộc sống bữa đói bữa no, điều kiện đi lại khó khăn, số lượng học sinh bỏ học tăng hàng năm. Cô Bích Thảo cùng đồng nghiệp tiếp tục lặn lội đến những bản làng xa xôi để vận động các em học sinh đến lớp.

Với những người đang miệt mài giảng dạy nơi vùng núi xa xôi này, việc học sinh thân yêu của mình đến lớp đầy đủ là động lực giúp thầy cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống yên tâm đứng lớp./.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Sơn ( Trà Bồng, Quảng Ngãi)

Ảnh: Alăng Lợi - Bích Thảo

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn