X'ră: Thanh Thủy

Lấh 1 c’moo bhrợ têng bh’rợ pa tơơi đhanuôr tơơi ắt đhị zr’lụ đhăm ắt t’mêê thuỷ điện Lai Châu đhị chr’hoong Mường Tè nắc ơy vêy râu bh’rợ liêm choom. Râu đâu xay moon t’bhlâng bhrợ âng cấp uỷ, chính quyền, đhanuôr cóh zr’lụ đâu mr’cơnh cr’noọ lâng xa nay bh’rợ ga mắc âng Đảng, Nhà nước, nắc dưr lướt n’đắh zr’lụ đhăm ăt ty tước ooy đhăm ắt mamông t’mêê tu tr’ang điện cóh t’ngay m’brương âng k’tiếc k’ruung. Xay truíh âng Thanh Thuỷ, Cơ quan ắt đhị zr’lụ Tây Bắc.

Xâng bhrợ bh’rợ pa tơơi đhanuôr tước ắt đhị đhăm ắt t’mêê thuỷ điện Lai Châu, chr’hoong Mường Tè bhrợ têng bh’rợ pa tơơi ra pặ đoọng ha 930 pr’loọng đông, lấh 3.800 cha nắc manuýh đhị pazêng zr’lụ đhăm ắt t’mêê đhị thị trấn Mường Tè lâng pazêng apêê chr’val: Mường Tè, Kan Hồ, Nậm Khao, Bum Tơ. Xay moon gít bh’rợ pa tơơi đhanuôr tước ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê nắc bh’rợ chr’nắp, xay moon tước ooy râu liêm choom âng bh’rợ bhrợ têng thuỷ điện, xang bêl vêy ta pazao đoọng bh’rợ tr’nêng, chr’hoong Mường Tè nắc ơy k’rong pazum c’rơ đoọng ha bh’rợ bhrợ têng đhị đhăm ắt mamông t’mêê lâng râu ting bhrợ têng âng pazêng hệ thống chính trị, râu mr’cơnh cr’noọ xa nay âng đhanuôr. t’coóh Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND chr’val Kan Hồ đoọng năl:

Đhị zr’lụ chr’val pazêng bhươl cr’noon nắc lứch tơơi ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê. Tơợ Nậm Luồng, Bố Lếch, Seo Hai, Sì Theo Chải, Nậm Hạ A, Nậm Hạ B. Pazêng bhươl cr’noon n’nắc tơơi ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê nắc công ting cơnh xa nay bh’rợ za zum nắc bhrợ têng pazêng râu pr’đươi p’têết lâng xa nay bh’rợ bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê. Cóh ha y chr’val t’bhlâng lướt xay moon p’too pa choom, k’đhơợng xay, tr’nơớp nắc lâng apêê cán bộ, đảng viên cóh chr’val, trưởng cr’noon, bí thư chi bộ tước ooy apêê đảng viên nắc manuýh l’lăm bhrợ têng, t’bhlâng bhrợ têng cơnh ooy đoọng bhrợ nhâm mâng crêê t;’ngay c’xêê bhrợ têng ting cơnh cr’noọ xa nay za zum.

Đhị bêl k’đhơợng xay xâng bhrợ xa nay bh’rợ pa tơơi đhanuôr tước ắt đhị đhăm ắt t’mêê Thuỷ điện Lai Châu nắc vêy chính quyền vel đông đươi dua crêê cơnh pazêng râu bh’rợ tr’nêng cóh bh’rợ p’too moon bhrợ têng. Bh’rợ bhrợ têng dự toán nắc vêy ta bhrợ têng gít, vêy zập zên đoọng bhrợ têng bh’rợ tr’nêng n’nâu. bh’rợ k’đhơợng xay bh’rợ gít lâng râu la lua, chroót pa chô đhị đhăm ắt mamông ty lâng đhị đhăm ắt mamông t’mêê nắc vêy ta bhrợ têng crêê cơnh. bh’rợ pay pa chô k’tiếc vêy ta bhrợ têng đơớh hân, ta níh đha nâng bhrợ t’váih râu liêm crêê đoọng Mường Tè bhrợ têng liêm choom bh’rợ bhrợ t’váih mặt bằng, bhrợ têng pazêng râu pr’đươi lâng bhrợ t’váih đhị zr’lụ đhăm ắt mamông t’mêê đoọng ha đhanuôr.

Cr’noon Đon Lạt vêy 27 pr’loọng đông đhanuôr, ơy bhrợ têng liêm xang bh’rợ pa tơơi đhanuôr l’lăm t’ngay tết. Hay cớ cóh pazêng c’moo ahay cóh cr’noon Đon Lạt, c’lâng lướt cóh bhươl cr’noon lứch a bhị a trắc, prang bhươl cr’noon cắh vêy đông văn hoá đoọng họp bhươl cr’noon, họp đhanuôr. Nắc nâu cơy ơy tơơi ắt tước ooy đhăm ắt mamông t’mêê đông văn hoá vêy ta bhrợ têng liêm nhâm, vêy đhăm k’tiếc za zum âng bhươl cr’noon, vêy c’lâng lướt pậ bhứah, Đon Lạt cắh muy bhrợ têng apêê bh’rợ văn hoá văn nghệ, pazêng râu chr’ớh t’ty, ting n’nắc nắc dzợ vêy xa nay bh’rợ t’mêê đoọng zúp zooi đhanuôr pa dưr kinh tế, văn hoá, xã hội tu cơnh đêếc đhanuôr bhui har pa bhlâng.

Cóh đhr’nong đông t’mêê liêm nhâm, anoo Đao Văn Sôm- muy cóh pazêng pr’loọng đông tr’nơớp âng cr’noon Đon Lạt tơơi ắt cóh zr’lụ đhăm ắt t’mêê xay moon, pr’loọng đông a noo nắc đơớh tơơi ắt đhị đhăm ắt t’mêê bêl hân noo boo xang. Xang 3 c’xêê t’bhlâng bhrợ têng dông lâng râu zúp zooi âng đhanuôr lâng râu zúp zooi âng cấp uỷ, chính quyền vel đông, đhr’nong đông âng noo vêy ta bhrợ têng xang l’lăm c’xêê 2 bêl đêếc ahay. anoo Đào Văn Sôm prá:

Pr’loọng đông cu vêy apêê chroót pa chô cr’van mơ 117 ức đồng, pác lơi zên bhrợ đông, dzợ ha mơ nắc acu đươi dua ooy bh’rợ băn a ọc, a tứch. Đhị đhăm ắt mamông t’mêê n’nâu nắc ch’ngaách liêm, l’thai, pr’loọng đông bhui har bhlâng.

Dáp tước nâu cơy, chr’hoong Mường Tè ơy chroót pa chô đhị zr’lụ mamông t’mêê lâng đhị zr’lụ ắt mamông ty lấh 123 tỷ 500 ức đồng. đh’rứah lâng n’nắc, vêy lấh 30 dự án bh’rợ n’lơơng cơnh: c’lâng lướt, đác đươi dua, trường học, đông bhrợ bhiệc âng chr’val, đông văn hoá ơy vêy ta bhrợ têng đoọng đhanuôr đươi dua đhị pazêng đhăm ắt mamông t’mêê cóh prang chr’hoong. Bh’rợ bhrợ têng pa tơơi đhanuôr nắc vêy ta ra văng bhrợ gít liêm lâng nắc vêy đhanuôr coh cr’loọng a bóc đác thuỷ điện xâng đươi, mr’cơnh cr’noọ xa nay. T’coóh Mai Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Mường Tè đoọng năl:

Lâng chr’hoong Mường Tè pazêng đợ pr’loọng đông tước ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê ting cơnh bh’rợ pa tơơi, đợ k’tiếc pa bhrợ nắc dzợ 70%, cơnh đêếc nắc công dzợ vêy k’tiếc pa bhrợ cơnh cóh đhăm ắt mamông ty. Cơnh đêếc 30% k’tiếc pa bhrợ dzợ ta bhúch nắc chr’hoong xay moon đớc nắc bhrợ 2 bha nậ đác ga mắc đoọng 2 zr’lụ đhăm ắt mamông t’mêê Nậm Khao lâng Mường Tè, râu bơr cậ nắc bhrợ nhâm mâng pazêng z’roÓh đác, bhr’lậ pa liêm cớ đoọng pa dưr đhăm ch’chóh tưới đác công cơnh nắc pa dưr đợ hân noo pa bhrợ - bêl cóh đhăm ắt mamông ty ahay nắc đhiệp bhrợ têng muy hân noo a năm.

Ting cơnh cr’noọ xa nay, tước 30/4 ha y, chr’hoong Mường Tè, tỉnh Lai Châu nắc bhrợ têng liêm xang bh’rợ pa tơơi đhanuôr tước ooy đhăm ắt mamông t;mêê thuỷ điện Lai Châu, Cấp uỷ, chính quyền vel đông lâng đhanuôr acoon cóh Mường Tè xoọc t’bhlâng k’rơ pa bhlâng đoọng ha bh’rợ tr’nêng n’nâu, lâng cr’noọ xa nay: Đhăm ắt mamông t’mêê nắc liêm crêê lấh mơ lâng đhăm ắt mamông đơ ty./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn