Chi cục bhrợ teng lâng zu lêy c’bhúh cr’van cóh đác Thừa Thiên – Huế pa zum lâng chính quyền lâng pa zêng bh’rợ bơơn a xiu p’lóh 30 r’bhâu p’nong a xiu ooy k’ruung Hương. Nâu đoo nắc bh’rợ hơnh déh 55 c’moo t’ngay truyền thống bh’rợ thuỷ sản Việt Nam, đh’rứah lâng đoọng pa dưr đhr’năng bhrợ t’váih c’bhúh cr’van cóh đác cóh cruung đác, ha dưr dal c’năl âng đha nuôr cớnh lâng bh’rợ t’bơơn a xiu a chông. Nâu câi, tỉnh TTH âi vêy 10 zr’lụ zư lêy cr’van cóh đác cơnh lâng pa zêng đham bhứah zư lêy rơợng nắc 300 hecta. T’coóh Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục bhrợ têng lâng zư lêy c’bhúh cr’van cóh đác tỉnh TTH đoọng năl:

Cr’chăl bhrợ t’váih apêê zr’lụ zư lêy cr’van cóh đác nắc c’bhúh cr’van r’dợ bơơn pa dưr. Thông tin tơợ apêê đha nuôr bơơn bhrợ nắc c’bhúh cr’van cóh đác bơơn dưr chấc liêm crêê. Pa ghít nắc c’bhúh a xiu dìa pa bhlâng bấc, bấc râu a xiu a chông công dưr chấc đấh. choom moon, c’bhúh cr’van vêy c’léh dưr váih cớ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn