Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh 13 âng Đảng năc xa nay bh’rợ chr’năp pa bhlâng, xay moon râu xa nay bh’rợ coh y chroo âng k’tiêc k’ruung hêê. Đhanuôr prang k’tiêc k’ruung rơơm kiêng, Đại hội năc vêy ta bhrợ têng liêm xang pa bhlâng, lêy pay manuyh cán bộ liêm crêê, ta béch g’lăng, uý tín… đoọng k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung.

  T’cooh Trần Xuân Thọ, bêl ahay năc bhrợ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam haanh deh bhlâng lâng Dự thảo Báo cáo Chính trị âng Đại hội g’luh XIII âng Đảng, xay moon prang zập n’đăh lâng zập zêng ooy râu dưr vaih liêm choom âng k’tiêc k’ruung coh nhiệm kỳ Đại hội 12 bêl đêêc ahay.

5 c’moo ahay, k’tiêc k’ruung xay bhrợ liêm choom z’zăng prang zập n’đăh coh pazêng râu xa nay bh’rợ, bhrợ t’vaih râu chr’năp pr’hay k’rơ pa bhlâng, kinh tế dưr vaih liêm choom, 4 c’moo tr’nơơp GDP ta luôn bơơn dal bhlâng, lâh 6%. Chr’năp bhlâng năc coh c’moo 2020 c’moo, Đảng ơy k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung liêm choom pa bhlâng xay bhrợ xa nay bh’rợ đh’rưah bơr cơnh n’jưah zâl pr’luh cr’ăy Covid-19 n’jưah t’bhlâng pa dưr kinh tế. T’cooh Trần Xuân Thọ mâng loom, bh’nơơn bh’rợ âng nhiệm kỳ ahay năc bhrợ pr’đơợ động ha pazêng c’xêê c’moo ha ay lâng rơơm kiêng Đại hội năc ta béch g’lăng lêy pay apêê cán bộ xay bhrợ xa nay bh’rợ k’tiêc k’ruung coh đhr’năng t’mêê: “Tơợ bh’rợ ch’mêệt lêy pazêng g’luh Hội nghị âng Trung ương 12, 13, 14 lâng 15 bêl đêêc ahay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ra văng ooy bh’rợ manuyh pa bhrợ năc nhâm mâng pa bhlâng, dân chủ. Mâng loom, Đại hội Đại biểu ha y năc lêy pay đợ apêê đồng chí liêm choom pa bhlâng; liêm crêê, zập tr’béch g’lăng đoọng xay bhrợ xa nay bh’rợ âng k’tiêc k’ruung.”

  Cán bộ, đảng viên lâng pazêng đhanuôr acoon coh tỉnh Quảng Ngãi rơơm kiêng, Ban Chấp hành khoá t’mêê năc xay moon đợ xa nay bh’rợ ga măc chr’năp, xay bhrợ ghít liêm đoọng đươi dua liêm choom pazêng c’rơ, t’bhlâng pa dưr k’tiêc k’ruung dưr vaih k’rơ lâh mơ. Cựu chiến binh Phạm Văn Gý, manuyh H’rê coh chr’val Ba Thành, chr’hoong Ba Tơ rơơm kiêng: “Đhanuôr rơơm kiêng Đại hội Đảng coh g’luh n’nâu năc ta béch g’lăng lêy pay apêê cán bộ zập cấp năc vêy pr’ăt bh’rợ liêm crêê, cr’noọ xa nay chính trị nhâm mâng, crêê cơnh cr’noọ xa nay pa dưr k’tiêc k’ruung coh c’xêê c’moo t’mêê. Năc lêy pay đợ manuyh vêy zập pr’ăt bh’rợ liêm crêê, ta béch g’lăng pa bhlâng, ta luôn k’noọ râu chr’năp liêm âng k’tiêc k’ruung, acoon manuyh năc râu bha lâng, tu cr’noọ xa nay pa dưr kinh tế, xã hội âng k’tiêc k’ruung.”

  Ha dợ t’cooh Nguyễn Văn Com, đhanuôr Tày, cán bộ đhêy hưu coh chr’hoong Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang năc rơơm kiêng ooy râu tr’xăl t’mêê âng Đảng coh bh’rợ lêy pay manuyh pa bhrợ ooy Ban Chấp hành Trung ương, công cơnh vêy đợ xa nay bh’rợ liêm crêê coh bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội, pa dưr k’tiêc k’ruung ting t’ngay dưr vaih k’rơ lâh mơ dzợ: “Acu rơơm kiêng coh nhiệm kỳ ha y, Đảng t’bhlâng bhr’lậ râu zr’năh k’đhap, vêy p’xoọng chính sách zup zooi đhanuôr acoon coh pa dưr ma mơ lâng coh xuôi lâng bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê. Zup zooi lâng zên mặt, pr’đươi năc công chr’năp cơnh đêêc năc căh ơy zập. Tu coh zr’lụ ch’ngai bha dăh bhrợ têng pr’đươi năc căh bơơn pa câl, năc ng’bhrợ c’lâng p’rang. Ha dang zay bhrợ têng vêy bâc chr’noh chr’bêệt, bâc bh’năn bơơn pa câl năc vêy zên năc vêy choom t’bil ha ul, pa xiêr đharựt, năc doọ dợ zr’năh xr’dô.”

Ý kiến đồng bào cả nước kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện quan trọng, quyết định vận mệnh tương lai của đất nước ta trong thời gian tới. Nhân dân cả nước kỳ vọng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, chọn ra những cán bộ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín…để lãnh đạo đất nước.

  Ông Trần Xuân Thọ, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tâm đắc với Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đánh giá khá toàn diện và đầy đủ về sự phát triển thành công của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội 12 vừa qua.

        5 năm qua, nước ta thành công khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra những dấu ấn rất đặc biệt, kinh tế phát triển rất tốt, 4 năm đầu GDP luôn đạt rất cao, trên 6%. Đặc biệt là năm 2020 năm, Đảng đã lãnh đạo rất thành công và hiệu quả thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế. Ông Trần Xuân Thọ tin tưởng, kết quả của nhiệm kỳ vừa qua làm tiền đề cho những năm đến và mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ đảm đương nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới:“Qua theo dõi các lần Hội nghị của Trung ương 12, 13, 14 và 15 vừa rồi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị công tác nhân sự rất chặt chẽ, dân chủ. Tin rằng, Đại biểu dự Đại hội sắp đến chọn những đồng chí tiêu biểu nhất, ưu tú nhất; đủ đức, đủ tài, đảm đương được nhiệm vụ của đất nước./.”

  Cán bộ, đảng viên và bà con các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi mong muốn, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Cựu chiến binh Phạm Văn Gý, người H’rê ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ mong muốn:“Bà con mong muốn Đại hội Đảng lần này sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp phải có đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Cần phải lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, vì mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.”

       Còn ông Nguyễn Văn Com, dân tộc Tày, cán bộ hưu trí ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thì kỳ vọng vào sự đổi mới của Đảng trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, cũng như có những quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ngày một đi lên: "Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục tháo gỡ những điều còn vướng mắc, có thêm chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển theo kịp miền xuôi và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật thì cũng quý rồi nhưng chưa đủ. Phải giúp bà con làm ra được của cải đem đi tiêu thụ được. Bởi vì ở vùng sâu vùng xa làm ra sản phẩm nhưng không bán được, cần đầu tư cho giao thông. Nếu chịu khó làm ra sản phẩm mà tiêu thụ được, có tiền mới xóa đói giảm nghèo, mới hết khổ"./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn