Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho– Mpồl đơng lam broă lơh pơgồp bal đah Gah đơng lam ling klàng càr mờ ală mpồl chính trị - mpồl bơtìan càr Lâm Đồng (hòi lơyah là mpồl đơng lam 502 càr) neh bơyai lơh pơrjum tơn jơh broă lơh pơgồp bal lơh broă nam 2020. Tàm nam 2020, Mpồl đơng lam 502 càr neh pơgồp bal bơyai lơh dơ\ lơh broă lam sồr làng bol tàm xã Gia Bắc, kơnhòal Di Linh. Bơh hơ\, neh hòi jà tă pơgồp geh rlau 4 tơmàn đong nàng lam lơh ală broă lơh, bơnah broă, dong làng bol xã Gia Bắc lơh 20 nơm hìu, 21 nơm tơrlùng dà sàng kloh, 10 [làng sơmang, 10 nơm hìu jă brê ai làng bol tàm xã in; jàu pà phan ngui tàm hìu pơrjum ai 5 thôn in. Tàm pơrjum, Mpồl đơng lam 502 càr neh ring bal gùng dà, kơ nòl broă kuơmàng pơgồp bal lam lơh tàm tơngai tus, tàm hơ\, nam 2021, Mpồl đơng lam 502 bơh càr dê geh pơgồp bal lam lơh dơ\ lơh broă lam sồr làng bol, tơrgùm tàm xã Dơng Knơh, kơnhòal Lạc Dương.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định