Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho – Tơngai rềp ndo, bơta kơl mus brê, sơgràm ù tàm tiah rềp nhàr đah kơnhòal Ea Kar mờ kơnhòal Krông Bông, kơnhòal M’Drak bơh càr Dak Lak dê gơlik geh ua\ ngan. Ală bă brê geh is tàm do gơtìp chu, kơl mus kơn jơ\ ngan. Gơnoar atbồ tàm tiah do mờ cau tờm brê kung gam lơh ngan mơya ờ hềt geh jòi broă lơh mùl màl lơi sơl.

Tàm dùl dòr bơnơm tiểu khu 704, Bơnah brê bơh Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar, kơnhòal Ea Kar dê, bol a` sền go\ bơta dùl nă cau klau pờ quèk chu dùl pang bìai geh tram mờ xăng, pồt tềng bồ nrang lòng, hơ\ sồng sơbì tàm bă chi che ro kơn ra`. 

                   Tu\ ală mpồl lơh broă geh gơnoar lùp khàu, git nđờ jơt lồ brê neh gơtìp kơl mus jơh

Mìng dùl thoa bơh hơ\ gời, dòr bơnơm neh mhar ngan gơtìp ồs sa jơh, sap bơrtoh bơh tờm gle, tờm đơr dê klo loh làng mờ nhu\ ồs bềng tơn. Tu\ bă brê gam gơtìp ồs sa, den hờ ngkời bol a`, tềng đap geh dùl dòr bơnơm ndai, mìng gam ală tơngu tờm chi dờng gơ pừ kung gam hơng ồs sa. Guh hơđang jơnhua, sền tus tiah ngài, kung gam geh ua\ ngan ală dòr bơnơm gơ glòm bùh ồs sa mờ dà rơmit ro kơn ra` bơh ală tờm chi gơtìp chơt tài bơh duh ồs.

Pơn jat tai mut tàm bă brê gơ wèt tiểu khu 704, bơnah brê bơh Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar dê, sền go\ bă brê gơtìp chu, kơl mus kơn jơ\ rlau. Ndrờm bè ờ dòr bơnơm lơi tàm do gam bè ờs. Dilah kờp jơh bă brê gơtìp chu pa mờ yau, den tàm tiah do digơlan jơh dùl rhiang lồ brê neh gơtìp ồs sa jơh tơn.

Tềng đap bơta kal ke gơlik geh, ồng Nguyễn Văn Hậu, Kuang atbồ Trạm sền gàr brê sồ 2, Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar geh jàu tơn kơnòl sền gàr tiểu khu 704 mblàng là, bă brê ơnàng ir den tàng ờ jai sền gròi jơh: 

“Tu\ do, bol hi sền gàr rah rài tàm do là 386 lồ, bă tiah atbồ dờng ơnàng mơya mpồl cau atbồ mìng geh 3 nă. Tu\ do đơs ngan broă sền gròi là ờ jai”.

Ngài mờ tiểu khu 704 pơgap 20 kơi sồ, tiểu khu 701 kung bơh Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar dê atbồ sơl, rềp nhàr đah xã Cư Bông, kơnhòal Ea Kar mờ xã Cư San, kơnhòal M’Drak, brê sơlơ gơtìp chu kơl mus ua\ rlau. Moat jrùm rlau là tàm do, bal mờ ală bă brê gam ua\ tờm chi dờng kung gơtìp kơl mus mờ chu ờ git pơlai. Ală tờm chi jo\ nam dờng git nđờ thơk kung hời rơ hời gơ gơs chah, bùh.

Sơlơ mut tàm brê, sơlơ sền go\ brê tàm Ea Kar neh mờ gam gơtìp kơl mus kơn jơ\ ngan. Jơnau đơng lam bơh Thủ tướng Chính phủ dê bè til mpồng brê, ndrờm bè ờ geh kươ tàm ală tiểu khu do. Ờ sền gròi, ờ lơh niam kơ nòl broă, halà geh ală bơta ờ dipal lơi tơ nơ\ ală broă kơl mus brê tàm Ea Kar là bơta pal lơh loh.

 

                           Brê gơtìp kol mus jơh tàm tiểu khu 701, ală tờm chi kung gam gơpừ bềng tơn

Ồng Hồ Trung Thành, drơng broă phân trường 4, Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar, atbồ tiểu khu 701 pà git, bơdìh mờ broă mpồl sền gàr brê atbồ ờ jai jơh, den broă brê gơtìp kơl mus ngai sơlơ kơn jơ\ gam geh jơnau bơh ală bơta ờ niam tàm broă bơsong ală broă gơlik geh, cau lơh tìs. Ồng Thành yal cơng tàng, mpồl neh ua\ dơ\ git go\ ală broă lơh tìs, geh tu\ kup ală bol kơl mus brê jàu mpồl lơh broă geh gơ noar in, mơya ờ git `chi bơh tài, ua\ broă lơh tìs, ală cau lơh tìs ờ geh lơh glài:

“Đah mpồl bol hi neh kup bàn ua\ broă lơh tìs, kup geh cau lơh tìs mơya ờ geh lơh glài. Tàm do den he mìng git go\, kup, yal mờ jun rê hờ anih lơh broă mờ anih lơh broă yal ală mpồl, gah broă lơh in bơsong. Đơs bal là kấp hơđang pơhìn, kấp hơ đơm lam lơh bè hơ\”.

Đơs tus bơta kơl mus brê tàm [òn lơgar, ồng Nguyễn Văn Vỹ, Chủ tịch UBND xã Cư Bông, kơnhòal Krông Bông pà git, ală nam rềp ndo, brê tàm ù tiah gơ wèt bơnah brê bơh Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar dê gơtìp kơl mus kơn jơ\ ngan. Ồng Vỹ đơs nền, cau tờm brê tu\ do ờ gơtùi sền gàr bă brê tàm do. Broă pơgồp bal bơsong ală broă gơlik geh, ală cau lơh tìs tàm tơngai lài kung geh ală tềl tơnggo\ ờ niam. 2, 3 broă kơl mus, pơndiang chi brê tìs mờ adat boh lam, xã git go\ mờ yal mờ cau tờm brê, hạt kiểm lâm in nàng pơ gồp bal bơsong mơya ờ dờp geh bơta dong kờl di tu\. Geh tu\, kup bàn cau lơh tìs hơ\ sồng jàu anih lơh broă geh gơ noar in mơya broă bơsong lơyài ngan, ờ hềt lơh krà` den tàng bol blơ\ kơl mus brê sơlơ tràl sơbil, sền ờ sơp adat boh lam: 

“Tàm do là broă bơsong, kung gam geh ua\ ngan bơta kòl yan. Den tàng, ală cau lơh tìs sền bơh hơ\ mờ đơs là, bulah kup bàn den lơh glài ờ gơtùi, den tàng ală cau lơh tìs sền ờ sơp ngan adat boh lam dà lơgar dê bè broă lơh sền gàr brê”.

Bè đah cau tờm brê, ồng Trần Lê Chinh, Phó Kuang atbồ drơng broă Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar pà git, broă lơh sền gàr brê tàm mpồl gam gơtìp ua\ ngan kal ke. Tàm hơ\, kal ke dờng ngan rlau jơh là jơnau gơ lời wơl bơh ală broă ờ niam, ală broă lơh tìs lài do tàm mpồl, lơh 4 nă kuang bàng, cau lơh broă tàm kong ti gơtìp kup tàm nhai 1 nam 2020. Ală kuang bàng, cau lơh broă do gơtìp kup tơ nơ\ tu\ Kuang àng càr Dak Lak lùp khàu bơta kơl mus brê, koh kơl dơm chi kơn jơ\ ngan tàm bơnah brê kong ti dê, tàm ù tiah xã Cư Yang. Đơs tus broă brê tàm kong ti kung gam gơtìp kơl mus ua\ ngan, ồng Chinh đơs là, jơnau mờng chài ai geh kung gam bè ờs, ală kuang bàng tàm ală phân trường ờ gơtùi lơh wơl broă ờ niam, broă tìs bè lài do: 

“Bơta dong kờl bol blơ\ kơl mus brê in den jat a` là ờ gam tai. Tài bơh broă gơlik geh, lài mờ tu\ a` tus lơh broă tàm do, geh 4 nă oh mi gơtìp kup jàm, den tàng tu\ do ờ geh cau lơh broă lơi khin lơh tìs bè hơ\ tai”.

Tàm tu\ hơ\, bè đah Hạt kiểm lâm kơnhòal Ea Kar, ồng Lê Văn Trọng, Kuang atbồ Hạt Kiểm lâm đơs là, brê neh jàu kong ti in lơh tờm, den kơnòl gơ wèt hờ kong ti. Ồng Trọng đơs là, kuang bàng kiểm lâm tàm [òn lơgar bơh hạt dê neh lơh jơh kơ nòl broă, kiểm lâm geh sền là ờ geh gơ rềng tus bơta do: 

“Brê do neh geh cau tờm, đơs bal là dà lơgar neh jàu kong ti lâm nghiệp in den kong ti pal geh kơ nòl atbồ, sền gàr tàm hơ\. Ai kiểm lâm tàm [òn lơgar den dùl nă cau drơng broă dùl xã, cribơyai mờ UBND xã, ờ di lơh broă ala. Kiểm lân tàm [òn lơgar tàm do neh lơh niam, kơnòl bơh ală kiểm lâm dê tàm tơngai tu\ do là gàr niam, lơh jat jơnau sồr”.

Lòt jòi jơnau hơ ai ală bơta ờ dipal kung bè kơ nòl tàm broă sền gàr brê tàm bơnah brê bơh Kong ti Lâm nghiệp Ea Kar dê, bol hi geh dơ\ lơh broă mờ UBND kơnhòal Ea Kar. Ồng Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND kơnhòal pà git, bơta kơl mus brê tàm tiểu khu 701, 703, 704 gam gơlik geh kơn jơ\ ngan. Kơnhòal gam đơng lam cau tờm brê kung bè gah lơh broă geh gơnoar lùp khàu, lơh lơh ală broă lơh tìs nàng yal càr in, dan jơnau đơng lam bơsong broă gơlik geh. Kơnhòal kung neh pơrjum, cribơyai crơng gơs 2 anih làm gah nàng kơryan bơta kơl mus brê tàm xã Cư Elang rềp nhàr mờ kơnhòal Krông Vông mờ xã Cư Bông rềp nhàr mờ kơnhòal M’Drak. Bulah git là brê gơtìp kơl mus kơn jơ\, ồng Chiến đơs là, ală mpồl tờm brê mờ kiểm lâm ờ gơtìp rmơp dơl halà gơ lơh nisơna. Kung bè hơ\ den tàng, kơnhòal ờ hềt lùp khàu kơ nòl bơh ală mpồl dê:

“Tàm broă chu, kơl mus brê tu\ do den kơnhòal ờ hềt geh jơnau đơs bè kơ nòl bơh 2 mpồl do dê. Tài bơh jơh ală mpồl ndrờm geh lòt sền gròi, den tàng git go\ tơl tiểu khu, ờ gơtìp rmơp dơl halà gơlơh ni sơna. Den tàng broă sền tìs di, đơs lah ờ hềt geh jơnau đơs hơ\”.

Brê gơtìp kơl mus tàm tơngai jo\ jòng mơya ờ geh kơryan mờ bơsong di tu\. Tu\ git go\ den git nđờ jơt lồ brê neh gơtìp kơl mus jơh tơn, mơya gơ noar atbồ kơnhòal Ea Kar den đơs là ờ gơtìp rmơp dơl halà gơlơh nisơna. Ờ gơtìp rmơp dơl, gơlơh ni sơna tàm do ndrờm bè gơtùi git brê Ea Kar gam gơtìp kơl mus jat bè jơnau rơcang lài neh geh gơ noar atbồ, gah lơh broă geh gơ noar git lài. Den tàng, bulah gơtìp kơl mus kơn jơ\ ngan den kơnòl bơh ală mpồl tờm brê, kiểm lâm dê kung digơlan geh sền sơ wì mờ ờ lơh glài. Bơh hơ\ den tàng, brê Ea Kar neh mờ gam gơtìp roh tàm bơta ờ gơtùi lơh bè lơi bơh cau tờm brê dê, tàm bơta nisơna, ờ dipal bơh gơ noar atbồ, gah lơh broă geh gơnoar tàm [òn lơgar dê tu\ lơh glài ală broă kơl mus brê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng