Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho - Hàn Quốc mờ Iran neh ring bal lơh broă bal rề ơnàng kă bro dong kờl kòn bơnus nàng kờ` gàr niam bơta g^t gơ\p đah 2 lơgar tàm tu\ tơngai Iran gam pal kong mờ ală kơr noat lơh glài bơh Mỹ dê. 2 gah neh geh jơnau ring bal tàm ală dơ\ cribơyai pờ tơlik tơn tàm internet kuang bàng dờng màng tàm bồ poh do.

Iran kờ` blơi ală phan lơh sơnơm mờ phan bơna gah lơh sơnơm lơgar Hàn Quốc dê kờp mờ priă g^t nđờ rơ hiang tơlak dolar Mỹ. Hàn Quốc kờ` rề ơnàng tac phan dong kờl kòn bơnus tus lơgar Iran ,tàm hơ\ geh phan ngui xét nghiệm kòp Covid-19 kung bè ală bơta sơnơm kờ` pal geh ndai bè sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp nggụ nàng dong kờl bơsong broă phan bơna jơ tài lơgar Iran dê kờp mờ priă tus 7 tơmàn dolar Mỹ- gơtìp kơryantàm 2 tài khoản ngân hàng lơgar Hàn Quốc dê kờp bơh nam lài tài bơh kơr noat lơh glài bơh lơgar Mỹ dê gơ wèt mờ lơgar Iran. Nhai 4 pa do, Mỹ neh ki\ ring bal 1 sră ai gơ noar kuơ màng ai lơgar Hàn Quốc in pơn jat tai 2 , 3 broă lơh dong kờl  kòn bơnus gơ wèt mờ lơgar Iran

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng