Càr Dak Lak tu\ do gam geh 189 bòn mờ 719 mpồl làng bol ơm kis di ala\ bòn ờ hềt geh ồs đèng ngui hala bulah neh geh mơya đèng ờ hềt pràn, tơrgùm  ua\ tàm ala\ kơnhoàl Ea Sup, Buôn Đôn, Lak, }ư\ Mgar, Mdrak, Ea H’leo. Tài ờ geh đèng hala đèng ờ pràn neh lơh aniai ua\ ngan tus rài kis mờ broa\ lơh sa làng bol dê.

Bi Lê VănTài, kis tàm bòn Dhăm 2, ntum Dak Nuê pà g^t: tu\ geh bao, bi l^k ơm is mờ kis tàm bòn Dhăm 2 bơh nam 2008. Tài gùng che ồs đèng mìng geh 1 bơnah bòn, den tàng ală hìu ngài pal tă is priă blơi che đèng, lơh `jrong kờ` geh ồs đèng tus hờ bòn. Khà priă du^ che ồs đèng mờr 700 thơ\k là mờr 10 tơlăk priă. Hoàc huơr bè hơ\, mơya ồs đèng ờ tơl niam, ờ pràn kờ` geh ngui uă phan tàm 1 dơ\ le\. Bi Lê Văn Tài pà g^t:“Gùng che ồs đèng tàm bòn den kal ke tài bơh `jrong dờng tus hờ hìu ngài bơh 600 tus 700 thơ\k. tơl hìu geh 1 gùng che ồs đèng is, mờ geh lơh mờ `jrong gle, `jrong chi. Rơlao 10 hìu du^ bal bơh 7 tus 8 nơm che, geh uă ngan, mờ ồs đèng ờ tu\ lơi tơl àng niam, geh tu\ chơ\t, di lah ờ pràn ngan den gơsơ\t tơn. Kơ\p kờ` dà lơgar geh broă bơsong làng bol in geh ồs đèng mờ` tơnguh bơtàu tàm broă lơh sa”.

64 hìu làng bol tàm [òn Yên Thành 1, ntum Dak Nuê kung tàm bơta bè do sơl. Gùng che ồs đèng pal du^ ngài ngan, den tàng hoàc huơr ồs đèng uă ngan. Làng bol pal tă priă uă rơlao 2 dơ\ mờ broă ngui ồs đèng bè ờs pah nhai. Ồng Nguyễn Phúc Hà kuang atbồ bòn Yên Thành 1 pà g^t:“Geh gùng che ồs đèng den [òn Yên Thành 1 ờ hềt geh 100% khà ồs đèng, mìng is bòn Yên Thành 1 gam 64 hìu. Làng bol blơi is che, blơi is jơ was ồs đèng lơh. Mờ bơh hìu ngài ngan tus hờ `jrong đèng tus mờr 1 kơi sồ. Ồs đèng ờ pràn, hoàc huơr uă, den tàng tă priă uă mờ ồs đèng ờ tơl tàm rài kis, broă lơh làng bol in”.

Bal mờ broă hoàc huơr ồs đèng, ồs đèng ờ pràn den broă tam `jrong kung ngòt rơngơ\t ngan sơl tus mờ rài kis làng bol, tàm hơ\ uă ngan là tàm kàl mìu, càl dờng Bi Võ Văn Tiến, lơh broă gah tă ồs đèng ntum Dak Nuê pà g^t: tài [òn ơnàng, den tàng kuang bàng lơh broă gah ồs đèng kơnhoàl Lăk ờ tus sền gròi jơh, den tàng lời làng bol ngui is, sền gàr is:“Gùng che ồs đèng ngài ir là gơtìp hoàc huơr, den tàng làng bol gơtìp hoàc huơr ngan mờ pal tă priă hơ\. Dơ\ 2 tai là gùng che ồs đèng ngài, làng bol pal tă uă priă, ală hìu ờ geh priă den kơl ală tòm chi ing, che dềt, ờ kơl jăp mờ gơtìp ngòt rơngơ\t tai. Tàm ntum den geh 5 anih ờ pràn ngan”.

Ồng Nguyễn Đình Ngọc kuang jăt jơng atbồ ntum Dak Nuê pà g^t: ntum geh 12 bòn den tu\ do gam geh bòn Dak Sa mờ 340 hìu là ờ hềt geh ồs đèng ngui, bơdìh hơ\ tai, gam geh rơlao 300 hìu ndai tàm ală bòn gam tai kung ờ hềt geh ồs đèng. Ntum neh lơh sră yal, mơya tus tu\ do kung gam ờ hềt geh bơsong. Jăt ồng Nguyễn Đình Ngọc yal:“Ntum geh bơh 70 tus 80% khà [òn geh ồs đèng. Geh ờ uă [òn ờ hềt geh ồs đèng là tài ală hìu tam cah is, ờ hềt geh priă bơcri den tàng làng bol lơh mờ `jrong is, tă is priă. Broă do bol a` kung neh lơh sră pơyoa tus anih duh broă kơnhoàl in, mờ anih duh broă kơnhoàl kung neh geh jơnau pơyoa tus anih duh broă càr mờ gah kă bro kung geh sră pơyoa tus ntum in, bơta do là priă dà lơgar dê, gam dan priă bơh dà lơgar kờ` lơh tơngai bơh nam 2011 tus 2012, mơya tus tu\ do ờ hềt geh”.

Tềng đăp mờ jơnau kơ\p kờ` làng bol dê, lơh jăt gùng dà, broă lơh bơh Gơnoar atbồ lơgar dê là tus nam 2020 ală hìu nhă làng bol ndrờm geh ồs đèng ngui gah kă bro mờ anih lơh sa kă bro ồs đèng càr Dak Lak neh geh rơndăp broă ai ồs đèng geh 3 tơngai bơh nam 2011 tus 2014, bơh nam 2015 tus 2017 mờ bơh nam 2019 tus 2020, yal mờ gah kă bro dà lơgar in  sền mờ neh geh kuang gơs gơnăp gơnoar atbồ hờ đang rơlao jơh dà lơgar k^. Kờ` bơcri lơh gơs ồs đèng, ai jơh ală bòn mờ mpồl bòn do in geh ồs đèng ngui, gah ồs đèng pal bơcri rơlao 1 rơbô 588 tơlăk priă. Bơh tàm rơndăp broă neh geh k^ do, Dà lơgar pal gờ` ai priă kờ` lơh gùng che ồs đèng tus tơl bòn, dong kờl làng bol tơnguh rài kis.

                                                                     Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định