Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.M’nôngDu bông nău rêh rlăch ndăng an n’gâng kan rklaih luh rnoi nu^h, rklaih luh kon nu^h, Kruanh Hồ Chí Minh dơn geh du nău ro\ng du\t n’hâm lah mhâm [ư an dak he dơi đăp mpăn lam le\ rngôch, [on lan he dơi dah ro\ng, le\ d^ng nu^h geh nău u\ch ro\ng rhơn m[ak. Yor kơt nê|, lor rnôk hăn t^ng drô phan, tâm si [u\t nt^nh ntăn bah wa, nău m^n an kon nu^h n’hanh rklaih luh kon nu^h lăp jru nuih n’hâm n’hanh ring lam ro\ng nu^h têh khlay, du trong rêh soih n’gơch ma wa ho\ âk brăt soan njêng. Nkah ndray 50 năm t^ng [ư nău nt^nh ntăn Kruanh Hồ Chí Minh.

 

Nău kon nu\ih tâm nău m^n ueh Hồ Chí Minh dơi saơ tâm nău nt^nh ntăn lah nău tâm ro\ng đah le\ rngôch ăp gưl kon nu\ih tâm nău rêh jêng. Rnôk hăn ngai, Wa “N’glơi an ding âk nău tâm ro\ng an lam [on lan, lam Đảng, an le\ rngôch tahen, ăp ăp mon druh ndăm n’hanh kon se”, le\ nău rêh Wa le\ an rnoi mpôl. Mpo\ng u\ch têh ngăn bah wa lah m’hâm [ư an dak he dơi đăp mpăn le\ rngôch, [on lan he dơi dah ro\ng le\ rngôch, ăp nu\ih geh piăng sa, ao nsoh, ăp nu\ih dơi nti rplay sam [u\t. Tâm nău nt^nh ntăn, Wa nt^nh: “an geh du nău kơl êng đah ăp rơh kơn nu\ih [on lan le\ yor Neh dak ma nsơr săk”. T^ng wa, ne\ lah nău kan an [ư, bôl jêr, ndâng tât jêr an [ư le\ soan… Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh m^n lah, mô di ơm geh ma tâm nău nt^nh ntăn Hồ Chí Minh nchih “nău kan bôk năp đah kon nu\ih”, wa nt^nh ăp rơh kơn cách mạng an m^n uănh tât nău geh bah kon nu\ih n’hanh Đảng djôt bôk geh trong nchrăp ueh ngăn gay m^n uănh nău rêh nu\ih [on lan:

 “Nău dơi kon nu\ih lah nău dơi rêh, nău dơi dah ro\ng n’hanh nău u\ch ueh lăng”. Ne\ lah nău lam kon nu\ih ma Hồ Chí Minh dơi djăt, t^ng do\ng tâm Việt Nam lah nău dơi rklaih đăp mpăn rnoi mpôl. Kon nu\ih rklauh luh nău nsâm jôt. Tal 2, kon nu\ih kơt wa Hồ lah, he dơi pit đăp mpăn ma [on lan mô geh dah ro\ng ri đăp mpăn mô geh nkô| nău. Kon nu\ih an rêh tâm đăp mpăn, hơm răm ueh lăng, ne\ lah nău m^n Hồ Chí Minh saơ tâm nău nt^nh ntăn bah Wa”.

 

Ntoh bah nuih n’hâm ro\ng nu\ih, yor nău rêh dah ro\ng n’hanh ueh lăng bah kon nu\ih, nu\ih n’hâm ro\ng nu\ih bah wa Hồ le\ an di tâm ăp nu\ih ndrel njê ngăn tâm nău rêh kon nu\ih jêng lah ăp nu\ih phung pah kan n’hanh nu\ih [on lan kan lo\ mir. Đah play nuih âk nău tâm ro\ng, Kruanh Hồ Chí Minh wât n’hanh ndrel u\ch đah nău njêng yor tu\n jôt mô tâm di, yor ăp nău njê, roh rui ta tâm lơh tâm su bah nu\ih [on lan pah kan bâh nkual dâng rđu\ng tât nkual bah lơ. Wa đă: “mô so\k soay lo\ mir du năm an nu\ih [on lan gay [on lan geh tay nău rhơn, ntrôl dăng tuch tăm nkra njêng jêh âk năm na nao rgop soan nu\ih, drăp ndơ, yor nău kan lơh rklaih đăp mpăn rnoi mpôl, so\k geh đăp mpăn, dah ro\ng an neh dak”. Tiến sỹ Chu Đức Tính, tă [ư Kruanh Bảo tàng Hồ Chí Minh an g^t:

 “Tâm sam [u\t nt^nh ntăn lam đảng he rnôk hăn ngai Wa le\ nthoi tay nău way ơm ăp nu\ih kđa\ch anh minh tâm lịch sử rnoi mpôl ma m^n tât nău jêh tâm lơh tâm su tâm nău nkoch nău kan, mbơh nău kan n’hanh m^n uănh ăp nu\ih le\ rgop soan an cách mạng. Wa wât ăp nu\ih [on lan lah ăp nu\ih o\k r’ah, njê ngăn. Aơ lah du nău m^n ngăn bah kruanh Hồ Chí Minh. Bah meng nău m^n nsum lah nt^nh đảng he uănh m^n tât nău rêh nu\ih [on lan, ri nu\ih ngăn ngên mô so\k soay 1 năm an nu\ih [on lan. An tât a[aơ đảng he [ư t^ng ueh ngăn nău aơ”.

 

Đang nău u\ch mpeh du nău rêh jêng ndro\ng kuăng, ueh lăng an nu\ih [on lan, tâm Nău nt^nh, Kruanh Hồ Chí Minh le\ n’glơi an nău nt^nh têh khlay “Đảng an geh trong nchrăp ueh ngăn gay hun hao wa\ng sa n’hanh văn hoá, gay mô rlu n’hao nău rêh bah nu\ih [on lan”. Lôch tâm lơh tâm su n’hanh lơn lah tâm ăp năm [ư t^ng rgâl mhe neh dak, nău nt^m aơ bah Kruanh Hồ Chí Minh le\ jêng kim chỉ nam an ăp nău ntru\nh [ư bah Đảng n’hanh ngih dak. Groi Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, tă [ư Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh an lah:

Uănh m^n le\ rngôch bah Đảng tâm [ư t^ng nău nt^nh, he le\ nsrôih [ư ueh ngăn lah rnôk [ư t^ng nău rgâl mhe he le\ nsrôih t^ng nău dơi bah nơm đah nău nt^nh ntăn bah wa đah kon nu\ih. A[aơ Đảng n’hanh Ngih dak he [ư ueh đah nu\ih geh soan kơl; [ư t^ng Nghị quyết Trung ương 8 mpeh rgâl mhe nt^m nti ueh; nghị quyết Trung 9 mpeh hun hao văn hoá kon nu\ih. T^ng gâp nkre uănh m^n nău geh tâm di bah kon nu\ih yơn nkre mât ueh nkô| nău kon nu\ih tâm nău kan hun hao neh dak”.

 

Nău nt^nh ntăn wa Hồ-rlău ma ăp nău khlay lịch sử, chính trị, ngăn ngên lah du nău nt^nh ntăn jru hvi tâm ro\ng du\t âk đah [on lan, đồng chí n’hanh băl mpôl lam ntur neh ma Hồ Chí Minh lah nu\ih ntoh măt têh lư ngăn. Jêh 50 năm [ư t^ng Nău nt^nh ntăn bah Kruanh Hồ Chí, Đảng he le\ n’gluh an n’hanh kruanh rđau kan [on lan [ư t^ng lôch ueh trong hăn rgâl mhe, ndơ\ dak he ntơm rklaih luh jêr jo\t, đăp mpăn n’hanh n’hao nău rêh nu\ih [on lan. Nău m^n kon nu\ih ueh lăng tâm nău nt^nh dôl sol ang tay ta ăp njoăn trong hăn bah đảng, Ngih dak n’hanh nu\ih [on lan he hăn tât nău r[o\ng [on lan ndro\ng, neh dak dăng, kon nu\ih tâm ban, [on lan [ư tơm, ueh lăng g^t blău./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng