Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ Chính trị pah kan tay t^ng rmôt đah 20 đảng bộ mpeh Trung ương gay an nău rgop tâm trong nchrăp ăp si [u\t khlay n’hanh trong r[o\ng nu^h kan gưl uỷ lor rnôk [ư đại hội đảng bộ năm kan 2020 - 2025.

Ta ăp rơh pah kan, lôch rnôk djăt nu^h ntơh măt kruanh rđău kan đảng bộ mbơh rblang ăp si [u\t khlay n’hanh trong r[o\ng pah kan nchrăp nu^h kan năm kan 2020 - 2025, an nău rgop bah ăp n’gâng kan, Trung ương, ăp nu^h kan tâm Bộ Chính trị, Ban Bí thư ho\ an nău rgop tâm pe rmôt nkô|: Đah trong nchrăp si[u\t mbơh chính trị bah ăp gưl uỷ n’hanh trong nchrăp nghị quyết hao mbơh rblang đại hội đảng bộ, an nău rgop mpeh ăp nkô| nău khlay kơt nkô| nău, buăt nthoi, uănh năl tơm khlay; trong r[o\ng, rnoh u\ch tât kan, nău kan, trong nkra têh; ăp nkô| tơm bah si [u\t mbơh chính trị n’glăp tâm trong nchrăp nghị quyết, ăp trong r[o\ng têh tâm trong nchrăp si [u\t mbơh chính trị rblang ta Đại hội XIII bah Đảng geh tât na nê| ăp đảng bộ./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương