Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Ôi 13/8, ta Hà Nội, Hội liên hiệp druh ndăm Việt Nam tâm rgop đah N’gâng kan nt^m nti, Uỷ ban Dân tộc n’hanh Tập đoàn Thiên Long [ư r[u\n mbơh Bôk nău kan “Tâm kơl đah Nai” năm 2020. Aơ lah nău [ư ngăn ngên mbơh [ư ntrong leo “Gâp ro\ng neh dak gâp” n’hanh mbah rhơn nkah g^t Nar Nhà giáo Việt Nam (20/11) ăp năm. Bôk nău kan “Tâm kơl đah nai” rnê rhơn ăp nai dôl nt^m nti ta nkual jru ngai, nkual n’har bri, gôl dak, dơi nkoch nău u\ch tâm nău kan nt^m nti dơi me bơ\, ngih sam [u\t kơp dơn. Di rơh aơ, bôk nău kan mbra rnê rhơn ăp nai lah nu^h rnoi mpôl đêt geh nău rêh jêr jo\t, nai geh năm nt^m nti jo\ năm; nai druh ndăm kơl kan ta nkual wa\ng sa-rêh jêng du\t jêr jo\t geh âk nău kan ntoh lư g^t blău pah kan nt^m nti.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương