Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

     

          VOV4.MnôngJêh rnôk năl nău mbơh ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak geh  2 nu^h ntưp kaman Sars-CoV2, Uỷ ban nhân dân nkual [on  têh Buôn Ma Thuột le\ [ư ăp trong mkra gay n’hu\ch đêt ngăn nău ntưp bah srê Covid-19. Geh tât nău aơ, Nam Trang, nchih nău an Đài TNVN gu\ nkual Tây Nguyên le\ geh rơh ôp wa Đoàn Ngọc Thượng, Groi Kruanh Uỷ ban nhân dân nkual [on têh, groi ban nt^m rđau njrăng n’gang srê Covid-19 nkual [on têh Buôn Ma Thuột.

Du gưl nkual [on têh ta trong Hoàng Diệu dơi nkhah êng jêh rnôk saơ nu^h ntưp

 

-  Ơi wa, đah nău kơp dơn tay 2 nu^h ntưp SARS CoV2, nkual [on têh Buôn Ma Thuột le\ geh trong mkra m’hâm gay njrăng n’gâng mêh ?

- Đoàn Ngọc Thượng:  Ta năp măt mpôl hên dăn đă n’hanh UBND n’gor le\ an ntru\nh an lam nkual [on têh BMT [ư t^ng tâm nkhah lam nkual [on têh bah n’gul măng nar 3/8; tal 2 lah ntơm nchoeng n’gang nkual lam ntu\k rnăk wâl bah  2 nu^h ji ntưp đah SARS CoV2 aơ, ne\ lah ta phường Thắng Lợi n’hanh xă  Hoà Thuận. Tal 3 lah t^ng kơp dơn bôk năp ri jêh rnôk s^t BMT geh hăn du\t âk ntu\k. Geh hăn sông sa, tât râng kh^t tâm nar bah lơ 25 tât 31/7 ri mpôl hên an nchoeng n’gang nkual ăp ntu\k nu^h ji geh ngêt sa, râng kh^t n’hanh mâp đah âk nu^h gay m’hâm [ư đăp mpăn trong kan njrăng n’gang srê dơi ue\h ngăn.

- Nău mbơh [ư joi nu^h F1 le\ dơi săk rnglăy m’hâm mêh ơi wa ?

- Đoàn Ngọc Thượng:  Joi nu^h F1 a[aơ  mpôl hêm le\ năl ndeh rdêng nu^h ji ta xă Hoà Thuận lah ndeh bah hãng ndeh Mai Linh, mpôl hên le\ tâm rgop đah nu^h ndeh Mai Linh gay so\k nău mbơh năch hăn ta ndeh Mai Linh bah Đà Nẵng s^t Buôn Ma Thuột. Đah nu^h ji tal 2 gu\ ta 41 Hoàng Diệu ri rnôk s^t Buôn Ma Thuột hăn tât âk ntu\k n’hanh nu^h ji aơ hăn bah Đà Nẵng s^t Buôn Ma Thuột đah ndeh păr. A[aơ mpôl hên le\ tâm rgop đah tach ndeh păr Buôn Ma Thuột gay so\k săk nu^h ăp năch hăn tâm nar 25 ta rơh mpăr bah nu^h ji aơ gay so\k nu^h F1. Nkre joi F1 tâm ăp ntu\k ma nu^h ji aơ le\ hăn.

Ta nkual [on têh a[aơ mpôl hên le\ dơi tâm ôp rlău 100 nu^h n’hanh ndơ\ hăn nkhah êng rgum n’hanh  CDC bah n’gor pă an nkual [on têh rlău 1 rbăn bộ Tes ngăch ri mpôl hên kơl lor [ư Tes ngăch đah ăp nu^h geh tât 2 nu^h ji aơ n’hanh t^ng jêh Tes ngăch ri mbra geh ăp trong mkra na nê| lơn.

- 2 nu^h aơ le\ hăn du\t âk ntu\k tâm nkual [on  têh, ndr^ geh tay nu^h ntưp mhe mô geh đêt. Ndr^ nkual [on têh geh ăp nău nchrăp  m’hâm mêh, gay dơi đăp mpăn nu nău ne\ đo\ng ?

- Đoàn NgọcThượng:  T^ng năl lah ri đah mông nar hăn bah nu^h ji ri nkual [on têh năl nu nău ăp nu^h ji mbra mô rlu tay ta 2 nu^h aơ, yor nê nkual [om têh le\ geh trong nt^m rđau [ư ta nklang nkual nkhah rgum bah n’gor ta Ngih sam [u\t dân tộc nội trú ta phường Thành Nhất, an do\ng bah năp nar 4/8. Tâm nar aơ ri nkual [on têh dôl dăn đă ntu\k nkhah êng bah n’gor wơt dơn ăp nu^h F1 geh tât 2 nu^h ji aơ lor rnôk ntu\k nkhah rgum bah nkual [on têh hăn do\ng.

- Ơ, dăn lah ue\h wa Đoàn Ngọc Thượng, Groi kruanh Uỷ ban nhân dân nkual [on têh Buôn Ma Thuột ?

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng