Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri (21-9), Chi cục Thủy sản Đăk Lăk [ư nklăch kơi ntop tơm tui ka ta dak me Krông Ana, gâl hoch rlău thị trấn Buôn Trấp, nkuâl Krông Ana. Rnoh âk ka ntil dơi m[ơk nklăch ta dak me Krông Ana lah 9.000 mblâm.

Tâm nê geh 2.000 mblâm ka lăng tiăng gu\r, gay kơi ntop an rơ\ jêng tay tơm tui ka n’hanh njêng geh tơm joi wa\ng sa an [on lan gu\ wa\r ăp nkual dja. Kơi ntop klach tơm tui ka lah nău kan dơi n’gâng kan tuch tăm mât rong n’gor Dak Lak mât âk năm aơ. Nău kan gay nkoch trêng n’hao nău g^t êng, nău kan bah nsum mpôl, n’gâng kan mpeh t^ng [ư ăp quy định bah Luật tui ka 2017 tâm pah kan mât njrăng n’hanh hun hao tơm tui ka; mât geh tâm ban ndơ gu\ rêh âk ntil tâm dak. Năm aơ n’gor Dak Lak mbra m[ơk nklăch 50.000 mblâm ka ntil ăp ntil ta 6 nkual dak, mpeh 4 nkuâl: Krông Ana,  Ea H’leo,  Ea Kar,  Buôn Đôn n’hanh nkuâl Lăk./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương