Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.MNông- Ta rơh r[u\n nchră tal 10 geh [ư ta nar 8/7, Hội đồng nhân dân n’gor Dak Lakle\ geh ntêm âk mông nar tâm nchră âk ntrong kan, nău kan gay ma [ư lôch ăp nău mpo\ng hun hao wa\ng sa năm 2020. tâm ne\ rgum doh rklaih ăp nău ko\ khan, nău văk kol mpeh rnoh ntuh kơl, nsrôih an geh rnoh hun hao wa\ng sa le\ năm lah 11% kơt nău nchrăp. Ta rơh r[u\n nchră aơ, Uỷ ban nhân dân n’gor Dak Lak hôm nha geh mât nkô| mpo\ng hun hao wa\ng sa năm 2020 lah 11%. u\ch dơi geh nău dơi, ăp đại biểu, n’gor an geh ua\nh năl nău tât, rgâl ngăch ăp nău pah kan mât ua\nh, leo kan, rdâk njêng nău nchrăp kan an hun hao wa\ng sa 6 khay du\t năm. Du ntrong kan tơm khlăy geh ăp đại biểu ndơ\ mbơh lah Dak Lak an geh ntrôl ngăch dăng rnoh pă tơm prăk ntuh kơl rdâk njêng nău kan tơm khlăy tâm 6 khay du\t năm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng