Pơk uănh mông nar djăt: 30/9/2020

VOV4.M’nông: Tâm 2 năm rlău aơ, ta n’gor Dak Lak geh tât 2000 điện măt nar kalơ chor jay, đah le\ rngôch công suất rlău 120.000kWp dơi nthoi. Điện măt nar “ntoh âk” [ư trong rse điện âk ntu\k ta n’gor Dak Lak ho\ jâk bêng.

            Ntuh kơl rlău 10 rmen prăk [ư ndrơng tăm sêt n’hanh mât djăr t^ng nău tâm ton đah du công ty tâm rgop, nkre mpoh ang điện ta ndrơng mât tăm, wa Lê Hoàng Đức Uy, nu^h tơm ndrơng mât tăm Nhật Minh, ta thôn 6, xã Cư Dliê Mnông, nkuâl Cư M’gar, n’gor Dak Lak, lah rjăp nău tam bah jâng wa\ng sa lah du\t kloh. điện măt nar kalơ chor mô dơn n’hao tơm geh wa\ng sa nơm geh rnoh khlay tăch điện ue\h, ma hôm tam [ư n’hâm nđik n’hanh [ư bah rs^k n’gôr an ntu\k mât tăm đo\ng, rgop an nău kan mât tăm geh nău tam lơn.

            “Nô nău wa\ng sa jêr jo\t, rnoh khlay ndơ tuch tăm tâm ban kơt ăp tơm tăm khlay ta n’gor mô hôm âk, jêng gâp m^n lah ân mhâm [ư wa\ng sa t^ng ăp trong r[o\ng êng. Ri gâp saơ nău ntuh kơl dja lah du\t geh nău tam n’hanh Chính phủ geh âk trong rong soih si [u\t gay ntop kơl ntru\t nsôr nu^h [on lan tâm ban kơt doanh nghiệp [ư điện măt nar kalơ chor jay, jêng gâp nsing nơm an du rnoh prăk ntuh kơl du\t têh gay [ư. Ri gâp [ư jay ndrơng bah dâng bôk năp [ư tăm sêt, tâl bar mât djăr, n’hanh saơ rnoh khlay điện du\t ue\h jêng gâp [ư điện măt nar tâm di đah rnoh hvi kalơ chor, nkre [ư le\ bar ntil ns^t geh wa\ng sa âk lơn.

            {ư điện măt nar ta chor jay mô dơn rho\ do\ng an nu^h [on lan, doanh nghiệp mpêt nkrem điện do\ng, tuch tăm mât rong ma hôm ntop geh tay wa\ng sa rnôk tăch điện rmeh an ngih dak. Ăp nău geh ngăn ngăn tâm nău rêh ndrel đah trong ntru\t nsôr mpeh rnoh khlay, n’hanh rnoh ntuh kơl an ăp kWh điện ntưm kalơ chor đêt lơn rđ^l đah bah năp nơh (nklăp 12 rkeh prăk 1kWp), ho\ jêng nău tâm rlong âk ntuh kơl điện măt nar ta Dak Lak. Nănh n’gluh an 700 rkeh prăk ntru\p điện măt nar ta chor jay, yuh Mai Thị Ánh Kiều, ta thị trấn Quảng Phú, nkuâl Cư M’gar, an g^t:

            “Jay gâp ntru\p 60kWp, le\ rngôch nklăp 720 rkeh prăk. Gâp nchuăt do\ng điện măt nar mô ho\ tât du khay, ma ăp nar ho\ geh nklăp 300kWh hôm.

            Wa Hà Văn Chương, Groi giám đốc Điện lực Dak Lak, an g^t, ntơm bah bôk năm tât a[aơ, lam n’gor ho\ geh tay 1.500 ntu\k ntru\p điện măt nar chor jay đah le\ rngôch công suất bơi 100.000kWp n’glăp nsum tâm trong rse điện, hao âk rlău 5 tơ\ rđ^l đah năm bah năp nơh. điện măt nar ntru\p kalơ chor jay ntoh âk [ư du đêt trong rse điện mpeh ăp nkuâl Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar jâk bêng, Công ty điện lực Dak Lak dôl lor nchrăp gay kơi n’hao têh dăng tay trong rse điện ta n’gor, to\ng đah nău u\ch geh do\ng bah nu^h [on lan:

            “Ăp trong rse 22 n’hanh trạm trung gian 35KV tâm ban kơt ăp trong rse kơl têk jê| ri công ty mbra nsing kalơ nê đăng ký ngăch tơm prăk n’hanh dăn Tổng công ty an ntuh kơl nkra ơm. Lor bôk năp lah ntu\k geh kol khan ta nkual Buôn Đôn, ri Công ty Điện lực Dak Lak ho\ dăn đă đah Tổng công ty, n’hanh jao trong nchrăp an kơi n’hao têh dăng trạm 35KV ta Buôn Đôn, gay nkra du gâl nkual ho\ jâk bêng, to\ng đah nău u\ch geh bah ăp nu^h ntuh kơl jê| chrai n’hanh ăp rnăk nkual nê ntru\p tay điện măt nar ta chor jay.

            Đah rnoh neh hvi n’hanh geh rnoh duh nar âk,n’gor Dak Lak geh âk trong dơh mât do\ng tơm u\nh nar kloh ue\h bah măt nar. Bah meng ăp trong nchrăp [ư điện măt nar têh dâk bôk năp Đông Nam Á dôl dơi ntuh kơl rdâk njêng ta Dak Lak, điện măt nar ntru\p kalơ chor jay dôl njêng nău ntoh luh ntuh kơl âk ta n’gor dja, rgop n’hao nău geh wa\ng sa an nu^h [on lan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương