Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: N’gor Dak Lak ho\ [ư tâm nchră n’glôch jêh 5 năm t^ng [ư  Nghị quyết 5 bah HĐND n’gor mpeh pah kan mât ndray n’hanh mpư n’hao ue\h văn hoá ch^ng gong lvang năm 2016- 2020.

T^ng [ư nău n’glêh an mpeh pah kan mât ndray n’hanh mpư n’hao rnoh khlay văn hoá ch^ng gong, ntơm bah năm 2016 tât a[aơ, n’gor Dak Lak ho\ phăt rlău 26 bor ch^ng gong, rlău 358 blah bok ao nsoh way ơm an ăp rmôt ch^ng gong, rmôt njroh mprơ ta ăp [on nu^h rnoi mpôl đê| ta ntu\k. Lam n’gor ho\ [ư pơk 12 jrô nti ch^ng gong an bơi 500 nu^h râng nti; rdâk tay 5 nău way ôp brah lah yang ơm, nkre đah văn hoá ch^ng gong. Le\ rngôch prăk do\ng mât ndray  n’hanh mât ue\h văn hoá ch^ng gong tâm ăp năm rlău aơ lah rlău 10 rmen prăk. Ta rnôk tâm nchră, nu^h ntơh măt ho\ tâm nchră, rblang uănh năl ăp nău dơi ho\ geh n’hanh ăp jêr jo\t, rbăn lhơ tâm rnôk mât ndray, mpư n’hao ue\h văn hoá ch^ng gong./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương