Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông – Đah nkô| nău “Mboăt nthoi công nghệ, t^ng nău cách mạng công nghiệp 4.0), nău [ư mbơh nsơr, mboăt nthoi pă-u\ch do\ng công nghệ năm 2019 (TechDemo Gia Lai) mbra [ư bah nar 24-26/11 tât, ta nkual [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai. Nău [ư yor N’gâng kan Khoa học n’hanh công nghệ n’hanh UBND n’gor Gia Lai tâm rgop [ư. T^ng nău nchrăp, TechDemo Gia Lai năm aơ mbra mbơh nsơr, nkoch ăp công nghệ mhe, rgâl hao bah ăp doanh nghiệp, rmôt kan, êng nu^h, đah nklăp 450 ndrơng ndơ, rgum tâm 7 ntil nău kơt: Nkret njêng, mât prăp ndơ lo\ mir; cơ khí nkret njêng n’hanh công nghiệp ntop kơl; công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, IoT; Công nghệ u\nh nar mhe, u\nh nar nkra njêng; công nghệ mât njra\ng ntu\k ntô gu\ âm.... Ngoay tâm âk nău [ư dơi wa\ch rgum geh nău uănh m^n bah nsum mpôl khoa học công nghệ, TechDemo năm aơ hôm geh ăp nău [ư êng: R[u\n nchră mpeh nău [ư kơt do\ng, jao an công nghệ [on lan-r[u\n nchră ăp ntu\k kơt do\ng rgâl hao khoa học công nghệ [on lan; {ư r[u\n doanh nghiệp đah rgâl mhe công nghệ; rgum nchră ntru\t nga\ch jao an công nghệ n’hanh ntuh kơl; ndrel đah ne\ ăp nău [ư mbơh nt^m công nghệ, mbơh nt^m rgâl hao kỹ thuật, rgâl mhe công nghệ, mboăt nthoi nău u\ch công nghệ, mboăt nthoi prăk kaih-công nghệ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng