Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi 8-7, tâm rơh ntơm pơk Rơh hop tâl XIII, Khoá XI, năm kan 2016-2021, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai ho\ [ư an rlu n’hanh kơi ntop sơch âk ntu\k gu\ kan kruanh n’gle\ mpeh nău dơi Hội đồng Nhân dân n’gor.

Tâm rơh ntơm pơk rơh hop, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai [ư n’hơr ti uănh an do\ng, u\ch an rlu nău kan uỷ viên Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai n’hanh an rlu [ư uỷ viên UBND đah 3 nu^h rgâl ntu\k pah kan n’hanh rlu ranh t^ng nău way. Tâm nar 8/7 đo\ng, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai [ư kơi ntop sơch uỷ viên UBND n’gor đah 4 nu^h. Ta rơh hop ntơm bah aơ tât 10/7, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai mbra m^n uănh, tâm nchră âk nkô| geh tât nô nău hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h; nău kan bah ăp nhih pah kan tư pháp; pah kan rlăch ndăng njrăng n’gang nu^h tih; lôch geh so\k mplơ\ neh bri geh ru\n in n’hanh nkra ăp nău rgop, dăn đă, ma [on lan uănh khlay…

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng