Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Lễ tăch n’gluh cà phê tât Châu Âu t^ng Hiệp định EVFTA ho\ dơi [ư ta Gia Lai. Aơ lah ndơ cà phê lor bôk năp bah Việt Nam tăch n’gluh ngăn tât EU  t^ng nău tâm ton dah ro\ng tăch rgâl đah Việt Nam n’hanh Liên minh Châu Âu (EVFTA).

  Ta rơh lễ, ăp nu^h râng ho\ hăn uănh ndơ nkret njêng cà phê bah Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nkre uănh saơ dăp ndơ tâm Container. Ndeh rdeng cà phê tăch n’gluh lor bôk năp hăn Châu Âu dơi kruanh Bộ Nông nghiêp n’hanh Phát triển nông thôn ntru\nh đă hăn ta năp nău uănh saơ bah ăp nu^h ntơh măt tât râng lễ. Bah năp nê, rnôk Hiệp định EVFTA geh nău tam ntơm bah 1/8, le\ rngôch ăp ndơ geh [ư cà phê  dơi an rong dơm so\k soăy, nkre EU ton kơl mât njrăng ntu\k tơm luh an cà phê Việt Nam. Aơ lah nău dơh tâm rlong du\t têh an n’gâng kan cà phê Việt Nam ta ntu\k tăch rgâl EU.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương