Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.Mnông – Ban Chấp hành Đảng bộ n’gor Kon Tum mhe [ư R[u\n nchră rơh tal 16. R[u\n nchră uănh lah: Năm e, ntu\k ntô ntuh kơl, tăch rgâl ta n’gor Kon Tum geh rgâl na nê|; rhoăt đêt mông nar mkra sam [u\t hành chính, nta nơih an doanh nghiệp, nu\ih [on lan; ntung trong ngih wâl dơi uănh khlay ntuh kơl, hun hao; wa\ch rgum ntuh kơl dơi geh săk rnglăy ueh… R[u\n nchră uănh m^n đo\ng nău mbơh n’gul gâl 3 năm [ư t^ng Nghị quyết bah N’gor uỷ mpeh ndâk njêng thôn [on mhe lvang 2016-2020. T^ng ne\, tât a[aơ, lam n’gor geh 18/86 xă geh 19 rnoh ntil ndơ [ư thôn [on mhe; mô hôm geh xă bah dâng 5 rnoh ntil ndơ [ư. Ta R[u\n nchră, N’gor uỷ Kon Tum đă UBND n’gor ơm mbơh Bôk nău rgop an tâm nchră “Rgâl ntu\k ntô ntuh kơl, tăch rgâl n’hanh n’hao prêh tâm rlong n’gor Kon Tum tât năm 2030” gay [ư t^ng wa\ch rgum ntuh kơl hun hao dăng lơn. Mpeh ndâk njêng thôn [on mhe, n’gor đă ăp n’gâng kan nău kan uănh kơp t^ng rnoh ntil ndơ [ư t^ng nău dơi pă mât uănh gay rgum ndrel đah ăp ntu\k dôh rklaih jêr jo\t, wa\k kol, ntrôl ngacưh [ư jêh ăp bôk nău kan, nău r[o\ng n’gluh an.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng