Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội ntru\nh nau ntru\nh mrô 629 nti\m nti du đê nau kan bah HĐND. Nau ntru\nh lah kloh: [ư ăp rơh r[u\n HĐND gay uănh, ntru\nh ăp nau kan geh tât nau dơi, tâm nau nchrăp ân geh [ư kloh rnoh ăp tơ\ r[u\n vay geh, nchrăp nar [ư, nkô| nau bah ăp tơ\ r[u\n ndrel ăp nau kan geh êng êng (lah geh).

Rnoh ăp tơ\ r[u\n vay geh bah HĐND đê| ngăn lah 2 rơh mô lah âk lơn nsing tâm nau dă ngăn bah n’gor. Ta rơh r[u\n ndal, HĐND dơi geh uănh, ntru\nh ngoai mô lah âk nkô| nau ti\ng nau dơi. Kan uănh, ntru\nh ăp nau kan ta rơh r[u\n ndal geh [ư ti\ng ntrong kan, nau kan kơt lah ta rơh r[u\n vay ăp rơh./.

Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng