Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

N’gor Kon Tum

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           27→29đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         21→23 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               26→28 độ C, êng nkual cheo reo 29→31 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           20→22 đô| C; êng nkual Cheo reo 24→26 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                    27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 21→23 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                           26→28đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      20→22đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              25→27 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22→24đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        19→21 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương