Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

N’gor Kontum

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar bri duh, mô mih, măng n’hanh ôi bri nđik

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah:             28→30đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         14→16 đô| C

 

N’gor Gialai

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar bri duh, mô mih, măng n’hanh ôi bri nđik

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah:                27→29 độ C, êng nkual cheo reo 29→31 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:            13→15 đô| C; êng nkual Cheo reo 17→19 đô| C

 

N’gor  Daklak

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar bri duh, mô mih, măng n’hanh ôi bri nđik

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah:                    28→30 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 17→19 đô| C

 

N’gor  Daknông

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar bri duh, mô mih, măng n’hanh ôi bri nđik

Sial dăng đêt                                       

Nar trôk duh ntơm bah:                           27→29đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                       16→18 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar bri duh, mô mih, măng n’hanh ôi bri nđik

Sial dăng đêt

Nar trôk duh ntơm bah:                           26→28 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22→24đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      14→16 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 11→ 13 đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng