Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông – Nar aơ, Đại hội Đại biểu Lam dak Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam rơh tal 9, năm kan 2019-2024 na nê|| ntơm [ư. {ư tâm 3 nar bah 18-20/9 ta Hà Nội, đah bôk nău: “Tâm rnglăp-{on lan [ư tơm-Rgâl mhe-hun hao”, đại biểu tât râng bah 999 đai biểu na nê|. T^ng Kruanh Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, năm kan bah năp, trong kan mặt trận ăp gưl le\ mpơl nău [ư tơm, nău kan dơi ntru\nh tâm Cương lĩnh, Hiến pháp, Luật MTTQ n’hanh ăp sam [u\t bah Đảng, Ngih dak. Mặt trận le\ dơi [ư nău tơm lah ntu\k chính trị bah n’gâng kan [on lan. Rgo\ jă n’hâm soan dăng bah le\ rngôch rnoi mpôl gay [ư ăp nău kan hun hao wa\ng sa, rêh jêng, đăp mpăn mât njrăng bri dak rnă njra\ng n’hanh ndâk njêng trong chính trị ta lam dak nâp dăng, tâm di nău đă nău kan kan mhe. Mặt trận ăp gưl le\ rgo\ jă tâm rnglăp lam rnoi mpôl, [ư ueh tay [on lan [ư tơm, mặt trận râng groi nđôi, uănh lah ueh nău rêh jêng, rgop ndâk njêng Đảng, n’gâng kan [on lan, an geh nău nsing nơm bah đảng n’hanh nu\ih [on lan.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng