Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông:  Ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột kan nsum ndrel Barista school Việt Nam ho\ rgo\ jă rơh tâm rlong cà phê Kah khlay Việt Nam 2021. Aơ lah năm tâl 3 mbro Hiệp hội n’hanh cà phê Buôn Ma Thuột [ư rơh tâm rlong cà phê Kah khlay Việt Nam.

Rơh tâm rlong gay nkoch n’hơ ndơ geh [ư cà phê rnglăy cà phê Kah khlay Việt Nam tât ăp nu^h wâr k^n tâm n’hanh bah dih dak; buăt nthoi nu^h [ư cà phê rnglăy kah khlay đah ăp nu^h wâr k^n ntơm bah nê n’hao săk kah cà phê Việt Nam, njêng rnoh khlay hao an cà phê Việt Nam. Nu^h râng tâm rlong lah ăp mpôl kan, ăp nu^h geh mir cà phê têh hvi mô lah tâm rgop na nê|, tâm boh đah [on lan mât chăm cà phê, nkret njêng cà phê Kah khlay ta neh dak Việt Nam. Ndơ geh [ư râng tâm rlong lah cà phê rnglăy Robusta mô lah Arabica. Nar đăng ký râng tâm rlong ntơm bah nar 1/1-15/3/2021. Lôch geh rơh tâm rlong mbra dơi mbơh tâm nar 30/4/2021.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương