Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

 

VOV4.Mnông:  UBND n’gor Dak Nông tâm rgop đah Ngân hàng hun hao châu Á (ADB) [ư rơh r[u\n nchră mpeh ntrong kan hun hao nkuăl [on têh ueh nđir, nău mpo\ng ua\nh hun hao nkuăl [on têh Gia Nghĩa tât năm 2040. T^ng nău mbơh tơih, nău kan nchrăp [ư nkuăl têh Gia Nghĩa mbra rgum ua\nh năl ta ăp ntrong kan kơt lah: wa\ng sa, rnoh nu^h, mbơh nău kan nkuăl [on têh, ntrong kan..Rơh tâm nchră le\ ua\nh năl geh âk nău tâm rgop, nău tâm nchră tâm rgop nău bâh ăp nu^h way kan mpeh ăp nău nchrăp, nău nchrăp hun hao ntrong kan tơm bâh nkuăl têh Gia Nghĩa tât lvang năm 2040. tâm ne\, geh âk nău tâm rgop rgum ta nău nchrăp mât ua\nh nkuăl têh, hun hao tăch rgâl, nău kan, pâl nđaih, doh rklaih nău kan, mât ueh ntu\k gu\ rêh, n’hao nău g^t vât pah kan n’hanh rdâk njêng nău rêh ueh mhe nkuăl têh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng