Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.M’nông – Ôi aơ 23/11 ta Hà Nội, N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan [ư n’gul gâl 2 năm [ư t^ng Nghị quyết 52 bah Chính phủ mpeh hun hao nău kan thôn [on. Nău hun hao nău kan thôn [on, mât ndray n’hanh hun hao [on nău kan rgop khlay gay hun hao jâng wa\ng sa ndơ tăch rgâl n’hanh geh nkô| khlay đah nău rgâl ndơ wa\ng sa, hun hao wa\ng sa-rêh jêng thôn [on t^ng trong công nghiệp mhe, n’hanh mât ndray, [ư ue\h văn hoá rnoi mpôl. Tât a[aơ lam dak geh 817 rbăn rmôt kan nkra njêng nău kan thôn [on đah têh âk doanh nghiệp jêt n’hanh dah găp, hợp tác xã, rmôt kan ndrel n’hanh rnăk wâl, hao 119 rbăn ntu\k nkôp đah năm 2017 rnôk bah năp nghị định mrô 52 bah Chính phủ dơi an. Rnoh nu^h pah kan râng nkra njêng tăch rgâl tâm nău kan aơ lah rlău 2,3 rkeh nu^h pah kan, tâm ne\ rnoh nu^h pah kan [a [ơ geh 75%, hôm [a [a\ pah kan t^ng khay.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương