Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Đah nau [ư ân geh săk nâp nau kan “Tâm rlong ân geh nau dơi”, rmôt tahen Biên phòng n’gor Dak Nông ho\ [ư jêh nau kan geh jao, mât nâp nau [ư tơm rnăk njrăng nkuăl n’har bri. Nkre lah, tahen Biên phòng Dak Nông [ư ueh nau kan kơl [on lan hun hao văng sa-rêh jêng tâm nkuăl n’har bri.

Nau kan “Tâm rlong ân geh nau dơi”geh [ư tâm rgop nsum n’hêl đah nau tâm rlong bah nau kan, nkô| nau ăp năm ndrel tâm rgop nsum ma nau kan tâm rlong nti\m nti ndrel pah kan ti\ng nau mi\n, nau rêh, nau kan bah Hồ Chí Minh, rơh rgo\ jă “[ư ti\ng nau ueh, pah kan nsôih nơm, tâm di lah Tahen Wa Hồ”. Nkô| nau bah nau tâm rlong mât ân dăch ndrel ntru\t dăng nau [ư ân jêh nau kan chính trị bah rmôt.

Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Tahen Biên phòng n’gor ân gi\t “Nau kan tâm rlong rnê nkhôm ndrel nau kan “Tâm rlong ân geh nau dơi: geh gưl uỷ ăp gưl [ư rjăp ngăn tâm ăp nau ntru\nh rđau. Nu\ih rđau kan, chính uỷ, chính trị viên mât nâp nau kan chính trị, [ư ngăn đah nau nchrăp rgâl mhe tâm nau kan ngăn, tơm nê lah nau nau ntrôl, nau nsôih bah ăp ntu\k kan, rmôt kan [ư an jêh nau kan chính trị tơm khlay”.

Ntơm bah nau kan “Tâm rlong ân geh nau dơi” geh rgop nsum đah nau nti\m nti ndrel nau pah kan ti\ng nau mi\n, nau rêh, nau kan bah Hồ chí Minh, kơt lah ăp cán bộ, tahen ko\ geh nau dơi chính trị, nau mi\n ân nsôih [ư jêh nau kan geh jao. Ăp rmôt kan geh mât nau tâm rnglăp, tâm ban, rmôt cán bộ rđau kan mro [ư jêh nau kan, nau dơi geh jao bah nơm.

Đah nau mi\n tâm rlong nkhuh n’gôr, nau kan ho\ jêng nau nsôih gay tahen grat ndrih mro mât nâp n’gâr phao mât nau [ư tơm neh ntu, rnă njrăng đăp mpăn nkuăl n’har bri bah neh dak. Tahen biên phòng mro mât nâp trong n’gâng, n’har, mô ân geh nau tâm pit, tâm ih nkuăl n’har bri, khuch tât n’gâng n’har.

Lvang năm 2015-2020, lam rmôt tahen ho\ tâm rgop nsum gay ma ndâk ân jêh 8 ntu\k đah 16 n’gâng n’har chính trị, 89 ntu\k đah 168 ntu\k n’gâng êng, 11 n’gâng kan, ntu\k năl geh 48 n’gâng tâm êp dak me, dak jăng. Nau kan mêt uănh nau luh, lăp tih dôih geh uănh năl ti\ng nau ntru\nh, mô ân geh nau leo nau tăch ntu\ng ndoh ndơ, rlăm nau kan tăch rgâl ndrel rgop nau nkân njrăng ăp phung tih dôih, ma tuý, mât rnă njrăng đăp mpăn tâm nkuăl n’har bri bah n’gor.

Ngoai tâm ăp nau kan geh nau khlay geh Đảng uỷ, Tahen Biên phòng n’gor uănh khlay ngăn ndrel ma [ư kơt ti\ng ân geh nau khlay ngăn nê lah ntru\t dăng nau kan bonh đă [on lan, rgop nau rang hun hao văng sa, rêh jêng, mât nâp rnă njrănh chính trị tâm nkuăl, ndâk ăp nau kan kơl jut n’huch ach o, jut jăng lơi ăp nau rluk mâl ơm.

Ntoh ngăn lah, bôk nau kan “Ndrôk ntil kơl an nu\ih ach o nkuăl n’har bri” ho\ pă ân kônh wa geh 200 mlâm ndrôk ntil. Bôk nau kan “N’hao nhoat jâng oh hăn nti” ntơm năm 2015 tât rnôk aơ ho\ kơl an ăp kon se tâm nkuăl n’har bri ndrel mpeh ba dih nkuăl n’har bri 2,2 rmen prăk.

Bôk nau kan “Hăn ndrel bu ur tâm nkuăl n’har bri” “Yăng phe kơl an” “Kon rong tahen biên phòng” “Ty blau biên phòng” “Mông nti nkuăl n’har bri” “Thaen biên phòng nsum ty kơl an nu\ih ach o mô ân geh nu\ih geh nchlơi ba kơi”…ho\ kơl an [on lan 7.980 nar pah kan tuch tăm, khám săm ji ndrel pă dak si ân 3.839 nu\ih, pă âk rbăn nklâm ndơ đah rnoh ma rmen prăk.

Ăp nau kan ngăn, geh nau khlay tâm nau rêh, pơk njêng geh nau ueh tâm nau nsôih, rgop nau mât nâp nau rnơm bah [on lan đah tahen Biên phòng, ndâk njêng nuih n’hâm nâp ueh tâm nkuăl n’har bri.

Kơt ti\ng nau kan tă geh dơi, rmôt tahen biên phòng n’gor dôl lo\ rgâl mhe, ntru\t dăng nau tâm kan “Tâm rlong geh nau dơi” ndrel đah nau tâm rlong ro\ng dak, pơk trong nơih ueh nâp ndrel ăp ntil tâm nau [ư nau kan chính trị, mât đăp mpăn nkuăl n’har bri, rnă njyăl nkuăl n’har bri bah neh dak./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương