Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ 17/9, ta Hà Nội [ư Tâm nchră nău kơl mât njrăng bri dak Việt Nam-Cuba rơh tal 3 đah Mpôl tahen gưl prêh Việt Nam n’hanh mpôl đại biểu Tahen gưl prêh Cuba. Ta rơh tâm nchră 2 ding tâm ban u\ch, ntrôl dăng kan ndrel, tâm rgâl mpôl kan. Mpeh Việt Nam mpo\ng tâm năm 2020 mbra ký trong nchrăp kan ndrel lvang 2020-2022, rgop [ư tâm nđur so\ng dăng, [oh rup, nkhêp dih nkah g^t 60 năm lịch sử tâm boh mât njrăng bri dak 2 dak (1960-2020). Kruanh N’gâng kan mât njrăng bri dak Việt Nam geh trong nchrăp khâl Cuba gay [ư so\k do\ng bôk nău m^n njêng, mbơh ndrôm sam[u\t Lịch sử 60 năm tâm boh mât njrăng bri dak Việt Nam-Cuba n’hanh pơk phim tài liệu mpeh lịch sử 60 năm tâm boh mât njrăng bri dak 2 dak. Jêh tâm nchră nău kơl mât njra\ng bri dak Việt Nam-Cuba rơh tal 3 lah nkô| nău khlay gay 2 ding ndơ\ tâm trong nchrăp kan ndrel mât njrăng bri dak lvang 2020-2022, r[o\ng tât an lvang hun hao mhe tâm boh mât njrăng bri dak ăp ding, rgop nâp nâl n’hanh hun hao tâm boh dăch dêh way ơm ueh lăng Việt Nam-Cuba.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng