Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

VOV4.M’nông – Nar nđaơ 22/1, ta Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương [ư R[u\n nchră Lam dak N’glôch jêh trong kan nău kan Nội chính Đảng. Râng n’hanh ntoh ngơi ta r[u\n nchră Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng, Kruanh Ban nt^m rđau Trung ương mpeh rchăng n’gang sa khâm sa [er đă: nău kan Nội chính Đảng m^n njêng tâm ôp tâm nchră, uănh nđôi nău ndâk njêng, an, [ư t^ng pháp luật di trong, nău m^n bah Đảng; mô an nu\ih [ư tih janh dăng, nău m^n êng, nău ntru\nh trong hăn bah Đảng. Nău kan Nội chính đảng rgum tâm ôp tâm nchră, dăn đă nt^m rđau ntrôl ngăch tay uănh nđôi, rmal ăp nău tih, nău sa khâm, wa\ng sa têh jru, jêr jo\t, lư tâm nău rêh kon nu\ih uănh tât; n’hao săk rnglăy so\k lơi drăp ndơ sa khâm. Rgum rmal, nking n’gang săk rnglăy nău joi sa [er, [ư jêr jo\t an nu\ih [on lan n’hanh doanh nghiepẹ tâm mkra nău kan (sa khâm jêt). Lơn lah, râng geh săk rnglăy đah ăp ngih pah kan dơi mkra mpeh trong kan cán bộ.

 

Nu\ih răk rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng