Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ho\ đă Australia “tâm ban” tâm boh tăch rgâl đah 2 dak rnôk mhe aơ, dak dja ndôn kơi đah âk công ty Trung Quốc yor nte\ kô| đăp mpăn rnă njrăng neh dak. Lah đah mpôl nchih báo, Nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân an g^t: mhe aơ, Australia ho\ âk tơ\ dun ăp trong nchrăp ntuh kơl bah công ty Trung Quốc đah nkô| rnă njrăng neh dak n’hanh way nchâp đă ăp trong mpăng đêt “mô geh ntu\k nsing”  tâm rnôk tâm ôp n’hanh tâm boh ta âk trong kan. Nău dja nklăp khuch ngăn tât nău nsing nơm bah âk công ty Trung Quốc ntuh kơl tâm Australia. Yor kơt nê| mpôl hên mpo\ng Chính phủ Australia mbra m^n rvê na nê| mpeh nkô| nău dja n’hanh njêng du ntu\k tăch rgâl geh nău tâm ban, mô tâm mưch rmot đah ăp nu^h ntuh kơl dak bah dih, le\ ma ăp công ty Trung Quốc”./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương